Манивал (Moneyval) је комитет Савета Европе основан 1997. године (пун назив: Комитет експерата за евалуацију мера спречавања прања новца и борбе против тероризма). Процењује усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма у области права, финансијског система и примене закона, кроз процес узајамне евалуације равноправних чланова.
Циљ Манивала је да све државе чланице имају делотворне системе за борбу против прања новца и финансирања тероризма, те да прате и примењују релевантне стандарде у овим областима.

Поменути стандарди садржани су у Препорукама FATF, укључујући и Специјалне препоруке за борбу против финансирања тероризма; Конвенцији УН против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци (из 1988. године); Конвенцији УН против транснационалног организованог криминала; Међународној конвенцији УН за спречавање финансирања тероризма (1999); Директиви 2005/60/ЕC Европског парламента и Савета од 26. октобра 2005. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма  и релевантним мерама за имплементацију мера ове Директиве, као и у Конвенцији о прању, тражењу, заплени и одузимању прихода од криминала, закљученој на нивоу Савета Европе. 

Извештаји Манивала представљају веома детаљне препоруке за унапређење ефикасности система мера и радњи у појединачним државама за борбу против прања новца и финансирања тероризма, као и капацитета за сарадњу на међународном нивоу у овим областима.  Први евалуациони извештај за Србију објављен је 2005. године а последњи извештај о напретку у овој области децембра 2012. године. Манивал такође спроводи студије о типологијама прања новца и финансирања тероризма – њиховим методама, трендовима и техникама.  Комисија за хартије од вредности је новембра месеца 2009. године усвојила Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за своје обвезнике (брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке, кастоди банке и друштва за управљање инвестиционим фондовима) у складу са  препорукама и међународним стандардима, примењујући приступ заснован на процени ризика. Такође, Комисија за хартије од вредности сарађује са међународним организацијама и регулаторним телима у вези са применом прописа о спречавању прања новца и борбе против тероризма, учествујући у размени информација и одговарајући на званичне захтеве за упућивање помоћи и давање информација.