Организација

Радна места ван унутрашњих организационих јединица:

Комисију чине председник Комисије и четири члана Комисије. Председник и чланови Комисије су изабрана лица, а секретар Комисије је именовано лице, сви – стално запослени у Комисији за хартије од вредности. У садашњем 10. сазиву (на дужности од 24.11.2021. године), Комисију чине председник Комисије за хартије од вредности Марко Јанковић, четири члана Комисије: Мирјана Ивошевић, Александар Стојковић, Ирена Радуловић и Немања Ристић. 

Основне унутрашње јединице Комисије за хартије од вредности:

1.Сектор за хартије од вредности и регистар јавних друштава 
2.Сектор за учеснике на тржишту
3.Сектор за непосредни надзор
4.Сектор за правне послове
5.Сектор за међународну сарадњу и развој
6.Сектор информатике
7.Служба за финансијско пословање
8.Сектор за послове контроле квалитета ревизије


Prikaz organizacije KHOV Page 1 Prikaz organizacije KHOV Page 2


ОПИС ПОСЛОВА КОЈИ СЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОМИСИЈЕ ОБАВЉАЈУ


Сектор за хартије од вредности и регистар јавних друштава

У Сектору за хартије од вредности и регистар јавних друштава обављају се послови спровођења овлашћења и надлежности Комисије из Закона о тржишту капитала, Закона о преузимању акционарских друштава и подзаконских аката донетих на основу ових закона, а у вези са јавним понудама хартија од вредности и понуда за преузимање акција.


Сектор за учеснике на тржишту

У Сектору за учеснике на тржишту обављају се послови спровођења овлашћења и надлежности Комисије из Закона о тржишту капитала, Закона о инвестиционим фондовима и подзаконских аката донетих на основу ових закона, а у вези са издавањем дозвола и сагласности учесницима на тржишту капитала. Сектор анализира примену и спровођење наведених закона и подзаконских аката, припрема мишљења у вези са њиховом применом и спровођењем и предлаже измене и допуне.

Сектор за непосредни надзор

У Сектору за непосредни надзор обавља се инспекцијски надзор над применом Закона о тржишту капитала, Закона о инвестиционим фондовима, Закона о преузимању акционарских друштава, Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и прописа донетих на основу ових закона, као и других прописа над чијом применом је Комисија за хартије од вредности овлашћена да обавља надзор. Сектор анализира примену и спровођење наведених закона и подзаконских аката и даје предлоге за њихове измене и допуне.

Сектор за правне послове

У Сектору за правне послове  обављају се послови у вези са применом Закона о тржишту капитала, у делу статуса, овлашћења и надлежности Комисије, Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о евиденцијама у области рада, Закона о здравственом осигурању, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о јавним набавкама, подзаконских аката донетих на основу наведених закона и других прописа који су у вези са наведеним. Сектор анализира примену и спровођење прописа из области тржишта капитала и других области права које су од значаја за статус, овлашћења и надлежности Комисије и предлаже њихове измене и допуне, указује на неусклађеност прописа који регулишу тржиште капитала и других прописа и предлаже мере за њихово усклађивање, прати и информише Комисију за хартије од вредности о новим прописима који су од значаја за тржиште капитала и припрема мишљења на предлоге текстова нових прописа одн. измена и допуна постојећих прописа. Сектор припрема опште и друге акте Комисије, правна мишљења о питањима од значаја за рад Комисије у целини, као и ставове Комисије, уз консултацију сектора у чијем је делокругу рада питање поводом кога се даје мишљење или заузима став. Сектор пружа помоћ правне природе осталим организационим јединицама Комисије, учествује у раду радних група чији је задатак израда прописа из надлежности Комисије.

Сектор за међународну сарадњу и развој

У Сектору за међународну сарадњу и развој обављају се послови у вези са усклађивањем прописа за чију примену је Комисија надлежна, са правом ЕУ као и стручна редактура директива, уредби, и других прописа ЕУ. Сектор анализира примену и спровођење прописа из области тржишта капитала и других области права које су од значаја за статус, овлашћења и надлежности Комисије и предлаже њихове измене и допуне. Указује на неусклађеност прописа који регулишу тржиште капитала и других прописа и предлаже мере за њихово усклађивање, прати и информише Комисију за хартије од вредности о новим прописима који су од значаја за тржиште капитала и припрема мишљења на предлоге текстова нових прописа одн. измена и допуна постојећих прописа. У сектору се израђују упоредно-правне анализе прописа из области тржишта капитала са прописима других земаља, анализе примењивости института страног права и директива ЕУ у домаћем праву, као и анализе усаглашености домаћег права са принципима IOSCO. У сектору се обављају послови у вези са припремом и реализацијом сарадње са домаћим и међународним организацијама, уређивања интернет странице Комисије, припреме, ажурирања и објављивања информатора о раду Комисије као и послови превођења текстова и редактуре и коректуре превода и текстова. Сектор, између осталог, обавља и послове усклађивања и дефинисања лингвистичке, правне и опште терминологије која се користи у раду Комисије.

Сектор информатике

У Сектору информатике обављају се информатички послови, пројектовање и имплементација информационог система, послови аутоматизовања радних процеса и обраде података уз примену метода и технологија у области информационих система. Сектор прати развој информационих технологија у земљи и иностранству и предлаже мере за усавршавање постојећег информационог система, врши повезивање са другим информационим системима, пројектује и имплементира решења за вођење база података и свих јавних регистара. У сектору се обављају следећи послови: пројектовање, имплементација и одржавање специјализованог оперативног софтвера Комисије; пројектовање, реализација и одржавање помоћног софтвера за електронску комуникацију подносилаца различитих захтева; инсталација и одржавање системског и апликативног софтвера; вођење система информација, документације и аутоматске обраде података; обука и едукација корисника, информатичка подршка запосленима и одржавање рачунарске и телекомуникационе мреже; пројектовања, имплементација и одржавања интернет странице Комисије, администрација интернет сервиса и веб и мејл сервера.

Служба за финансијско пословање

У Служби за финансијско пословање обављају се следећи послови: израда годишњег финансијског извештаја и финансијског плана Комисије; припрема извештаја и анализа пословања у претходном периоду и утврђивање укупних прихода и расхода, праћење реализације финансијског плана; тачна и благовремена књиговодствена обрада пословних промена на рачуну на основу припремљене документације (провера потпуности, истинитости, рачунске тачности и законитости документације), односно вођење главне књиге и помоћних књига; обрачун и исплата зарада, накнада зарада и других личних примања запослених;Вођење аналитичке евиденције и праћење рокова доспелости потраживања и обавеза, као и контрола наплате и плаћања преко динарских и девизних рачуна Комисије; вођење аналитичке евиденције основних средстава, материјала и ситног инвентара по врсти, количини и задужењу; обрачун амортизације основних средстава; припрема за годишњи попис имовине, као и послови у вези са расходовањем.

Сектор за послове контроле квалитета ревизије

У Сектору за послове контроле квалитета ревизије обављају се послови јавног надзора над обављањем ревизије, као и послови праћења Међународних рачуноводствених стандарда одн. Међународних стандарда финансијског извештавања, Међународних стандарда ревизије, Међународних стандарда контроле и квалитета, Међународних стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица и Кодекса етике за професионалне рачуновође. У сектору се припремају нацрти интерних општих и појединачих аката, као и подзаконских аката, у вези са применом закона који уређује ревизију и прати се процес хармонизације ревизијске регулативе са међународном професионалном регулативом о чему се извештава Комисија. Сектор прима, прегледа, обрађујe и анализира извештаје и друге податке који се, на основу закона који уређује ревизију и других аката донетих на основу тог закона, достављају Комисији. У сектору се обављају послови редовне и ванредне контроле квалитета рада друштва за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора, као и послови надзора над спровођењем програма за полагање, признавање и организовање испита за звање овлашћени ревизор, утврђивањем и спровођењем програма континуираног професионалног усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора, издавањем, продужењем и стављањем ван снаге лиценци овлашћеним ревизорима, издавањем и стављањем ван снаге дозвола за обављање ревизије друштвима за ревизију и самосталним ревизорима, спровођењем истражних, дисциплинских и других поступака које води Комора овлашћених ревизора, као и други сродни послови у вези са применом закона који уређује ревизију.

Save