Поступак нострификације

НОСТРИФИКАЦИЈА

На захтев заинтересованог лица, Комисија за хартије од вредности врши нострификацију сертификата, односно исправе о звању стеченом у иностранству у звање брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.

Комисија за нострификацију, именована од стране Комисије за хартије од вредности, у року од 30 дана од дана подношења комплетног захтева, саставља извештај у коме нарочито анализира подударност плана и програма и права која даје инострано звање и предлаже Комисији области које кандидат треба да положи, да би сертификат стечен у иностранству могао бити нострификован и тиме изједначен са сертификатом који даје Комисија за то звање.

Комисија за хартије од вредности разматра и усваја извештај Комисије за нострификацију и обавештава кандидата да је услов за нострификацију полагање области која се односи на познавање домаћих прописа и евентуално других области које је предложила Комисија за нострификацију.

Када кандидат положи потребне области (које се могу полагати у испитним роковима које Комисија организује сагласно одредбама Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера) Комисија доноси решење о нострификацији.

По добијању решења о нострификацији, кандидат који жели да обавља послове конкретног звања (брокера, инвестиционог саветника или портфолио менаџера) мора поднети захтев за добијање те дозволе.

Документе везане за нострификацију можете преузети из секције за преузимање докумената :

Нострификација

Назив Преузимање
Захтев за нострификацију
Упутство о раду Комисије за нострификацију
Одлука о домаћој законској регулативи