Комисија за хартије од вредности представила резултате контроле квалитета рада ревизора

Комисија за хартије од вредности је дана 08. децембра 2023. године одржала презентацију у оквиру Континуиране едукације за лиценциране овлашћене ревизоре организоване од стране Коморе овлашћених ревизора.

Презентацију на тему „Контрола квалитета рада друштава за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора“ одржали су запослени у Сектору за контролу квалитета ревизије и Сектора за непосредни надзор, главни контролор квалитета ревизије Радивоје Петровић, контролор квалитета ревизије Александра Анђелковић, виши саветник за послове контроле квалитета ревизије Дејана Кресовић и супервизор виши саветник Владислав Станковић.

Презентација је обухватила анализу контроле квалитета рада лиценцираних овлашћених ревизора, са посебним наглашавањем на примени Међународних стандарда ревизије, процедурама документовања ревизијских процедура, поступака утврђивања независности и примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Комисија за хартије од вредности је на овај начин пружила значајан подстицај за унапређење квалитета рада друштава за ревизију и лиценцираних овлашћених ревизора.
V 20231212 3