Комисија одобрила издавање првог дигиталног токена

Комисија за хартије од вредности Републике Србије је друштву Финспот д.о.о. Београд одобрила објављивање белог папира за иницијалну понуду 35.250 токена, номиналне вредности 1.000 динара, укупне вредности иницијалне понуде од 35.250.000 динара. Одобравањем овог белог папира Србија добија први дигитални токен под називом Финспот факторинг токен или скраћено ФИН.

Бели папир представља документ, сличан проспекту код поступка издавања хартија од вредности, а који је издавалац обавезан да објави и који садржи податке о издаваоцу дигиталне имовине, дигиталној имовини и ризицима. Омогућава инвеститорима да донесу утемељену одлуку о инвестирању и процене ризике везане за улагање у дигиталну имовину. Дигитални токен је врста дигиталне имовине и означава нематеријално имовинско право које у дигиталној форми представља једно или више других имовинских права. Mоже укључивати и право корисника дигиталног токена да му буду пружене одређене услуге.

Финспот факторинг токен имаоцу даје право на улагање у један или више понуђених инвестиционих индекса (укупно четири индекса) који представљају део портфолија Финспота. Инвестициони индекси се разликују у зависности од рока доспећа и висине каматне стопе, те ималац ФИН-а који је уложио своје токене у неки од инвестиционих индекса, има право на камату по фиксној каматној стопи која доспева и која се обрачунава по стопи наведеној у изабраном инвестиционом индексу. Улагањем ФИН-а у одређени инвестициони индекс, ималац постаје инвеститор и опредељује се за висину каматне стопе (од 7% до 10% у зависности од рока доспећа индекса) и за временски период улагања, односно датум доспећа индекса (од 3 до 12 месеци). Након датума доспећа индекса у који је инвестиран ФИН, инвеститору се враћају уложени ФИН-ови њиховим преносом у његов блокчејн новчаник, а остварени принос камате се уплаћује у динарима на рачун инвеститора. ФИН-ове који су враћени након датума доспећа индекса, инвеститор може поново искористити за улагање у нове инвестиционе индексе који тада буду у понуди или може продати токене за динаре и то искључиво издаваоцу ових дигиталних токена.

Након одобрења Комисије, издавалац ће најкасније до почетка иницијалне понуде дигиталних токена објавити бели папир на својим интернет странама. Иницијална понуда за упис и уплату ФИН-ова ће трајати 14 дана од дана објаве почетка њихове иницијалне понуде на интернет страници www.finspot.rs.

Република Србија је међу првим земљама у свету које су, захваљујући усвајању Закона о дигиталној имовини, створиле регулаторни оквир за област дигиталне имовине, обезбеђујући јасан оквир и правну сигурност и извесност за инвеститоре и кориснике дигиталне имовине. Надзор над применом овог закона поверен је Народној банци Србије и Комисији за хартије од вредности, с обзиром на то да Закон препознаје две врсте дигиталне имовине: виртуелне валуте и дигиталне токене. Дигитални токени су посебно значајни као вид алтернативног финансирања младих и иновативних компанија – стартапова.