Комисија за хартије од вредности је олакшала и убрзала поступак достављања годишњег извештаја за ревизоре. Наиме, омогућен је електронски унос података из годишњег извештаја путем Портала за достављање информација Комисије за хартије од вредности. Друштва за ревизију и самостални ревизори дужни су да доставе, најмање једном годишње –  и то до 30. новембра текуће године, извештај у складу са чланом 25. Закона о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019). 
Опширније...

Комисија за хартије од вредности одузела дозволу за обављање послова брокеру Владимиру Петровићу, пошто је утврдила да је Владимир Петровић приликом пружања инвестиционих услуга и обављања инвестиционих активности, поступио супротно одредбама члана 180. Закона о тржишту капитала, а које се тичу вођења средстава клијената на новчаним рачунима. Тиме је учињена значајна и озбиљна повреда Закона о тржишту капитала. 
Опширније...

На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године, донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење. Процене ризика обухватају период од три године, од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2020. године. Њихов циљ је да се дође до закључака који сектори и поступања у систему једне државе носе потенцијално виши ризик, како би се на њих адекватно одговорило.
Опширније...