Комисија за хартије од вредности je 15.7.2019. године издала налог за блокаду средстава на новчаним рачунима и рачунима хартија од вредности брокерско-дилерског друштва CapitalOne а.д. Београд у трајању од три месеца. Позивају се лица, ранији клијенти друштва CapitalOne да се најкасније до 15.9.2019. године јаве Комисији за хартије од вредности на имејл адресу nadzor@sec.gov.rs, уколико сматрају да су оштећени приликом пружања услуга овог брокерско-дилерског друштва.
Опширније...

Брокерско-дилерском друштву Дил брокер а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва, коју је издала Комисија за хартије од вредности, а на основу захтева за престанак обављања делатности овог инвестиционог друштва. Друштво се брише из регистра издатих дозвола брокерско-дилерских друштава. Рачуни финансијских инструмената, емисиони рачуни и рачуни новчаних средстава клијената који нису сами изабрали депозитара, пренети су друштву Intercity broker a.d. Београд, без накнаде.
Опширније...

Комисија  је 10. маја 2019. године донела привремено решење којим је, услед утврђених незаконитости и неправилности у пословању, брокерско-дилерском друштву CapitalOne а.д. Београд изречена мера забране обављања делатности инвестиционог друштва у трајању од 30 дана. Како брокерско-дилерско друштво није поступило по наведеном решењу,  а такође имајући у виду да је  Комисија у претходном периоду у више наврата предузимала мере према друштву CapitalOne, које нису довеле до тога да ово друштво своје пословање усклади са важећим прописима, Комисија је на 95. седници од 13. јуна 2019. године изрекла меру одузимања дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва CapitalOne, на период од 6 месеци због непоступања по раније донетом решењу.
Опширније...