Комисија за хартије од вредности, је на 275. седници од 20.04.2015. године донела решење којим је одузета дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва брокерско-дилерском друштву OLIMPIA INVEST а.д. Београд због незаконитог поступања приликом обављања делатности инвестиционог друштва.
Опширније...

У oквиру сaрaдњe сa унивeрзитeтимa у Бeoгрaду и зaлaгaњимa нa кoнтинуирaнoj eдукaциjи млaдих, дaнaс je у Бeoгрaду у прoстoриjaмa Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти пoтписaн угoвoр o сaрaдњи и oбaвљaњу стручнe прaксe студeнaтa права, измeђу Eврoпскoг удружeњa студeнaтa прaвa ("ELSA" Бeoгрaд) и Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти.
Опширније...

У Удружењу банака Србије је 1. априла 2015. године одржано стручно саветовање под називом „Нови законски оквир за пословање банака у функцији развоја финансијских тржишта“. Било је речи о изазовима хармонизације са новим регулаторним оквиром у области банкарства, банкарском и финансијском сектору Србије у процесу ЕУ интеграција и пословању са хартијама од вредности у Србији у контексту нове регулативе. У својству госта предавача на овом саветовању учествовао је и представник Комисије за хартије од вредности др Зоран Ћировић. Председник Комисије говорио је о европској регулативи и српском тржишту капитала.
Опширније...