Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма 23. децембра 2019. године. Закон је објављен у Службеном гласнику РС, број 91/19 дана 24. децембра 2019. године и ступио је на снагу 1. јануара 2020. године.  Сви обвезници Закона су дужни да своја унутрашња акта ускладе са овим законом и новим Смерницама Комисије, најкасније до 1. маја 2020. године.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на 114. седници деветог сазива, одржаној 24. децембра 2019. године, донела решења којима се брокерско-дилерским друштвима Belgrade Independent Broker а.д. Београд и СБД брокер а.д. Суботица одузимају дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, издате од стране Комисије за хартије од вредности, а на основу захтева за престанак обављања делатности ових инвестиционих друштава.
Опширније...

Друштву за управљање инвестиционим фондовима FIMA INVEST а.д. Београд – у ликвидацији, са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 10а, oдузета је дозвола за рад за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, коју је Комисија за хартије од вредности издала Решењем бр. 5/0-33-679/4-07 од 21. марта 2007. године.
Опширније...