Комисија за хартије од вредности указује да јавна друштва чиjим сe хaртиjaмa oд врeднoсти тргуje нa листингу рeгулисaнoг тржиштa нису у обавези да сaстaве, oбjaве jaвнoсти и дoстaве Кoмисиjи и oргaнизaтoру тржиштa квaртaлне извeштajе за прво тромесечје 2020. године пре усвајања, објављивања и достављања Комисији годишњих извештаја за 2019. годину. 
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на 121. седници IX сазива од 13.3.2020. године донела Правилник о обављању послова контроле квалитета рада обављених ревизија, контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора чији саставни део чини и Методологија за проверу квалитета обављених ревизија, проверу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. Правилник је заједно са Методологијом објављен у Службеном гласнику РС, бр. 64/2020, 5. маја 2020. године. На снагу ступа 13. маја 2020. године.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је усвојила низ подзаконских аката којима се примењују Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, као и измене правилника којима се уређује садржина захтева за одобрење објављивања проспекта односно измене и допуне правилника о минималном садржају информација у проспекту. Правилници ступају на снагу у уторак, 5. маја 2020. године.
Опширније...