Статут Комисије

Индекс чланака

Статут Комисије је објављен 1.12.2011. године и ступа на снагу осам дана након објављивања.

Број:  2/0-01-517/2-11 Београд 22. септембар  2011. године

На основу члана 240. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“бр. 31/2011), Комисија за хартије од вредности је на 22. седници одржаној дана 22.09.2011. године, донела

СТАТУТ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1 Овим статутом  се ближе уређују надлежности, организација и начин обављања послова из надлежности Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија), права, обавезе и одговорности чланова, председника и секретара Комисије, права и обавезе осталих запослених, начин обезбеђења средстава за рад, начин доношења општих  и појединачних аката и друга питања значајна за рад Комисије.

Члан 2 Комисија је правно лице, независна и самостална организација Републике Србије, која за обављање својих послова одговара Народној скупштини Републике Србије. Седиште Комисије је у Београду, Омладинских бригада бр. 1. Комисија донoси одлуку о промени седишта.

Члан 3 Комисија обавља регулаторну и надзорну функцију на тржишту капитала  Републике Србије. Комисија има овлашћења и надлежности које су утврђенe Законом о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 - у даљем тексту: Закон), Законом о преузимању акционарских друштава (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2006 и 107/2009), Законом о инвестиционим фондовима (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2006, 51/2009 и 31/2011), Законом о спречавању прања новца и финансирању тероризма (“Сл. гласник РС“, бр.20/2009 и 72/2009), као и другим прописима којима се регулише тржиште капитала.   Комисија обавља послове из своје надлежности и у складу са међународним правилима и принципима Међународне организације комисија за хартије од врености (IOSCO).

Члан 4 Комисија има печат округлог облика, на коме је у кругу исписан садржај печата ћириличним писмом који гласи: "Република Србија, Комисија за хартије од вредности", у концентричним круговима, са грбом Републике Србије у средини и испод грба редни број печата. Комисија има штамбиљ четвртастог облика, који садржи текст: "Република Србија, Комисија за хартије од вредности," и простор за уписивање деловодног броја и датума пријема писмена. Комисија има печат за суви отисак, који садржи текст као и печат. Начин употребе, број печата и штамбиља, руковање њима и друга питања у вези са печатом, штамбиљом и жигом уређује се актом председника Комисије.

Члан 5 Комисија има меморандум. На меморандуму је утиснут грб који је кружног облика са два концентрична круга. У првом кругу, који је плаве боје, налази се грб Републике Србије. У другом кругу, који је златно-жуте боје, налази се текст исписан ћирилицом (плаве боје): "КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА", са тачком испред и иза назива Комисије.

Члан 6 Комисија има беџ и службену легитимацију. Комисија има плакету, која има исти изглед и облик као и беџ. Употреба беџа, службене легитимације и додела плакете уређује се актом председника Комисије.


II НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ

Члан 7 Комисија, у оквиру својих надлежности и у складу са одредбама закона надлежна је да: 1) доноси подзаконска и остала акта за спровођење закона; 2) одобрава објављивање проспекта за јавну понуду и укључење финансијских инструмената у трговање; 3) одобрава понуде и укључење финансијских инструмената у трговање који су изузети од обавезе објављивања проспекта, а одобрење Комисије је неопходно у складу са одредбама поглавља III Закона; 4) одобрава физичким и правним лицима статус квалификованих инвеститора; 5) даје дозволу за обављање делатности инвестиционим друштвима, дозволу за рад организатору тржишта, одбија захтев за давање дозволе, привремено или трајно одузима дозволе; 6) даје дозволу организатору Фонда за заштиту инвеститора и сагласност на општа акта Фонда и измене тих општих аката; 7) одобрава понуде за преузимање акционарских друштава; 8) одобрава измене општих аката, стицање квалификованог учешћа, даје претходну сагласност на именовање чланова управе организатора тржишта, инвестиционих друштава и Централног регистра; 9) организује наставу и полагање испита и издаје дозволу за обављање послова брокера, портфолио менаџера и инвестиционог саветника; 10) регулише, врши надзор и прати: (1) послове издаваоца и јавних друштава; (2) извршавање обавезе извештавања издавалаца и учесника на регулисаном тржишту, односно мултилатерарној трговачкој платформи ( МТП); (3) пословање лица из тачке 5) овог става, укључујући и лица која поседују квалификовано учешће, чланове управе и друге запослене код тих лица; (4) пословање Централног регистра, лица са квалификованим учешћем, чланове управе и запослене у Централном регистру; (5) секундарно трговање финансијским инструментима у Републици, без обзира на то да ли се такво трговање врши на регулисаном тржишту, односно МТП или ван њих; (6) пословање Фонда, организатора Фонда и чланове Фонда; 11) даје дозволе за рад друштвима за управљање инвестиционим фондовима; 12) одобрава измене општих аката, стицање квалификованог учешћа, претходну сагласност на именовање чланова управе друштва за управљање; 13) даје дозволу за организовање отворених и оснивање затворених инвестиционих фондова; 14) врши упис у регистар отворених, затворених и приватних фондова; 15) одобрава проспект и измене проспекта фондова; 16) даје дозволе за обављање делатности кастоди банака;  17) прати усклађеност са одредбама и повреду одредаба закона, аката Комисије и општих аката организатора тржишта, инвестиционих друштава и Централног регистра; 18) организује, предузима и контролише спровођење мера и санкција којима се обезбеђује законито, правично, уређено и ефикасно функционисање регулисаног тржишта, односно МТП, а у циљу спречавања поремећаја на тржишту и заштите инвеститора; 19) води регистре; 20) обавља дужности у оквиру својих општих и посебних овлашћења у вези са начином обављања надзора и општим овлашћењима  у спровођењу надзора; 21) сарађује и закључује споразуме са међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама ради пружања правне помоћи, размене информација и у другим случајевима кад за тим постоји потреба; 22) саставља извештаје и даје информације о регулисаном тржишту, односно МТП; 23) унапређује едукацију инвеститора; 24) издаје дозволе и доноси подзаконска акта у вези са издавањем дозвола, регулисањем и надзором агенција које се баве проценом кредитног ризика у Републици; 25) врши надзор, предузима и контролише спровођење мера и санкција у вези са применом закона којим се уређује преузимање акционарских друштава, закона којим се регулише пословање инвестиционих фондова и закона којим се регулише спречавање прања новца и финансирања тероризма; 26) обавља и друге послове утврђене прописима из своје надлежности. Комисија своје послове обавља у складу са Законом. Комисија може покренути и водити пред судом поступак против било ког лица ради заштите интереса инвеститора који улажу у финансијске инструменте и других лица за која утврди да им је повређено одређено право или на праву заснован интерес, а у вези са пословима са финансијским инструментима. У случају да сматра да постоје чињенице које указују на постојање кривичног дела, привредног преступа или прекршаја, Комисија упућује предлог за пријаву, односно захтев органу надлежном за спровођење истраге, кривично гоњење и прекршајни поступак.

Члан 8 Комисија спроводи надзор над субјектима надзора у складу са законима из члана 3. овог статута и актима Комисије којим се утврђују ближи услови и начин спровођења надзора.


III ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА

Члан 9 Организација и начин рада Комисије спроводе се на основама којима се обезбеђује ефикасно обављање послова, рационална организација рада, успешно руковођење и успостављање одговорности, остваривање сарадње Комисије са надлежним органима.

Члан 10 Комисија је колегијални орган са надлежностима и одговорностима утврђеним законима. Комисија има пет чланова, укључујући и председника Комисије. Председника и чланове Комисије бира и разрешава Народна скупштина Републике Србије на предлог надлежног радног тела за послове финансија Народне скупштине Републике Србије. Комисију представља и заступа  председник, који руководи њеним радом. Председник и чланови Комисије бирају се на пет година и остају на дужности све док не буду разрешени дужности. Ако председнику, односно члану Комисије престане функција пре истека мандата, нови председник, односно члан Комисије бира се на период до истека мандата председника, односно члана коме је функција престала. Председник и чланови Комисије могу бити поново бирани. Председник и чланови Комисије стално су запослени у Комисији.

Члан 11 Комисија одлучује на  седницама, које води председник Комисије или члан кога он овласти. Три члана Комисије чине кворум. Комисија одлучује већином гласова свих чланова, укључујући и председника. Седницу сазива председник или члан Комисије који га замењује. Начин рада Комисије регулише се Пословником о раду Комисије.

Члан 12 Комисија има  стручну службу коју сачињавају секретар и остали запослени у Комисији. Правилником о организацији и систематизацији радних места утврђују се нарочито организациони делови и њихов делокруг, начин руковођења, врста послова, услови за обављање послова радног места, овлашћења и обавезе запослених у обављању послова.                                    

Члан 13 Комисија може образовати и именовати стална, повремена тела и експертску радну групу, ради разматрања појединих питања из своје надлежности. Начин образовања, делокруг и састав сталних, повремених радних тела и експертске радне групе утврђује се Пословником о раду Комисије.


IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДСЕДНИКА , ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ

Члан 14 Председник Комисије: 1. представља и заступа Комисију према другим домаћим и међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама и осталим учесницима на тржишту капитала; 2. организује и руководи радом Комисије; 3. сазива седнице Комисије и председава радом Комисије; 4. предлаже Комисији доношење правилника и других општих аката које он не доноси; 5. доноси општи акт о систематизацији и организацији радних места у Комисији и друге опште акте утврђене законом и овим статутом; 6. потписује и извршава акта које утврђује и доноси Комисија; 7. стара се и одговара за законитост рада, коришћење и располагање имовином Комисије и за употребу средстава  Комисије у складу са законом; 8. одлучује о заснивању и престанку радног односа и о распоређивању запослених на одређене послове у Комисији, зарадама и накнадама запослених, именованих и ангажованих лица; 9. издаје налог за вршење надзора; 10. доноси одлуке и обавља друге послове утврђене законом, овим статутом и другим општим актима Комисије.

Члан 15 Председник Комисије формира кабинет који по његовом налогу врши стручне и друге послове за његове потребе. Кабинетом руководи шеф кабинета кога именује председник Комисије. Делокруг рада кабинета, као и права и обавезе запослених у кабинету утврђују се Правилником о организацији и систематизацији радних места, уз сходну примену осталих прописа и општих аката Комисије којима се уређују права и обавезе запослених. Председник Комисије може образовати актом Колегијум као саветодавно тело, које на његов захтев разматра битна питања развоја и рада Комисије и предлаже одговарајуће мере и одлуке.

Члан 16 Председник Комисије потписује одлуке, решења и друга акта која  Комисија доноси и утврђује, а у његовом одсуству члан Комисије који председава седницом на којој су ти акти донети.  Председник Комисије може овластити чланове, секретара и запослене Комисије за предузимање појединих радњи из његове надлежности и потписивање одређених аката, што се утврђује посебним актом.

Члан 17 Председник и чланови Комисије: 1. представљају Комисију према другим домаћим и међународним организацијама, страним регулаторним органима и другим домаћим, односно страним органима и организацијама и осталим учесницима на тржишту капитала; 2. одлучују о питањима и члана 7. овог статута, уколико сагласно Закону и овом статуту  о овим питањима не одлучује председник Комисије; 3. доносе Статут Комисије и подносе га Народној скупштини Републике Србије на сагласност; 4. доносе Пословник о раду Комисије; 5. усвајају годишњи извештај Комисије, и подносе га Народној скупштини Републике Србије; 6. усвајају финансијске извештаје Комисије; 7. усвајају извештај овлашћеног ревозора; 8. усвајају извештај о пословању Комисије током претходне године; 9. доносе финансијски план за наредну годину и доствљају га Народној скупштини на потврђивање; 10. информишу Владу, једном у шест месеци, о свом раду и кретањима на тржишту капитала, уз достављање документације у складу са чланом 261. Закона; 11. именују чланове експертске радне групе, чланове сталних и повремених радних тела; 12. старају се о усавршавању запослених; 13. одлучују о извештајима донетим на основу других прописа.

Члан 18 Комисија именује секретара Комисије. Секретар Комисије је у сталном радном односу и за свој рад одговара Комисији.

Члан 19 Секретар Комисије: 1. руководи радом стручне службе Комисије и организује њен рад; 2. подноси иницијативе председнику Комисије за доношење, измену и допуну општих аката Комисије; 3. доноси упутства у вези са организацијом стручне службе, уз сагласност председника; 4. организује опште послове које одреди председник Комисије или га овласти посебним актом; 5.обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима.


V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМИСИЈИ

Члан 20 На права и обавезе запослених у Комисији примењује се општи прописи о радним односима, Статут и општа акта Комисије.

Члан 21 Радни однос у стручној служби Комисије, могу засновати лица која, поред општих услова утврђених законом, испуњавају и посебне услове утврђене општим актом о организацији и систематизацији радних места.

Члан 22 Зараде запослених и накнаде за рад у Комисији утврђују се општим актом и уговором о раду.

Члан 23 Председник и члан Комисије, запослени или лице ангажовано од стране Комисије не може бити лично одговоран за било коју радњу или пропуст који се догоди у току вршења службене дужности у складу са надлежностима које Комисија има по прописима из своје надлежности, и актима Комисије, изузев ако се ради о злој намери и намерној злоупотреби положаја. Комисија ће лицима из става 1. овог члана, надокнадити све судске трошкове, укључујући претрпљену штету и новчане казне, под условом да то лице није осуђено за дело које произлази из тих активности.


VI НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД

Члан 24 Средства за рад Комисије обезбеђују се из накнада које се, у складу са правилником о тарифи,  наплаћују за обављање послова из њене надлежности, као и из других извора, у складу са законом. Комисија доноси  правилник о тарифи, којим утврђује висину накнада за послове из свог делокруга. Правилник о тарифи Комисије објављује се на интернет страници Комисије.

Члан 25 Финансијским планом за текућу годину предвиђа се потребан обим средстава по наменама. Одлуку о употреби наведених средстава доноси председник Комисије. Финансијски план Комисија може током године мењати. Измене финансијског плана достављају се Скупштини на потврђивање. У случају да Скупштина не потврди финансијски план до почетка пословне године, до потврђивања финансијског плана за ту годину финансирање се врши према одлуци председника Комисије о привременом финансирању.

Члан 26 Из прихода које оствари у складу са финансијским планом, издвајају се средства статутарних резерви Комисије, у висини од минимално 20% оствареног прихода у претходној години. Вишак расхода над приходима Комисија покрива из својих резерви, а ако та средства нису довољна - из буџета Републике. Вишак годишњих прихода над расходима Комисије уплаћује се у буџет Републике.

Члан 27 Комисија подноси годишњи извештај Народној скупштини Републике Србије, у року од четири месеца од завршетка пословне године. Годишњи извештај из става 1. овог члана садржи финансијске извештаје за претходну годину, извештај овлашћеног ревизора и извештај о пословању Комисије током претходне године. Годишњи финансијски извештаји и ревизија годишњих финансијских извештаја Комисије врши се на начин утврђен законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Комисија именује ревизора који врши ревизију из става 2. овог члана. Финансијски план за наредну годину Комисија доноси до 30. новембра текуће године и доставља га Народној скупштини на потврђивање.


VII НАЧИН ДОНОШЕЊА ОПШТИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА

Члан 28 Комисија у решавању у управним стварима сходно примењује одредбе закона којим се уређује општи управни поступак. Стручна служба Комисије предузима радње у управном поступку до доношења одлуке Комисије, по захтеву странке и по службеној дужности. Решења Комисије су коначна и против њих се може покренути управни спор. Комисија може овластити лица надлежна за спровођење надзора да изричу усмена решења о предузимању мера ако су разлози за такво решење очигледни, или ако није друкчије законом прописано. Диспозитив усменог решења уноси се у записник о извршеном надзору.

Члан 29 Ради спровођења закона и извршавања послова утврђених законом и овим статутом Комисија доноси правилнике, наредбе, упутства и друга општа акта као и правила.

Члан 30 Комисија може доносити ставове и давати мишљења  као и друге облике јавних саопштења када је то потребно ради примене и спровођења појединих одредаба закона или аката Комисије.

Члан 31 Статут и подзаконска акта Комисије објављују се на интернет страници Комисије. Ставови и мишљења Комисије објављују се и на интернет страници Комисије. Интерни општи акти Комисије се објављују на огласној табли и достављају организационим јединицама.


VIII  ДРУГА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА РАД КОМИСИЈЕ

1. Јавност рада и информисање

Члан 32 Рад Комисије је јаван. Изузетно од става 1. овог члана, Комисија може искључити јавност приликом одлучивања о одређеним питањима, чије би објављивање могло негативно утицати на тржиште капитала. Комисија обавештава јавност о свом раду путем Информатора о раду, који се обајвљује на инетрнет страници, затим давањем информација, одржавањем конференција за штампу, посебним саопштењима и на други погодан начин. Податке и обавештења о раду Комисије даје председник и чланови Комисије или лице које председник овласти. Комисија издаје јавно саопштење о значајним питањима за рад Комисије, а пре свега о оним која се односе на функционисање тржишта капитала и заштиту инвеститора.

2. Обавеза чувања пословне тајне

Члан 33 Прошли и садашњи председник, чланови и запослени Комисије, као и лица којима Комисија повери обављање послова из своје надлежности дужни су да чувају податке о издаваоцима хартија од вредности, лицима над којима Комисија врши надзор и којима даје дозволе, као и друге податке о чињеницама и околностима о којима су сазнали у вези са вршењем функције, односно рада, осим података који су доступни јавности, а те податке не смеју користити у личне сврхе, саопштавати трећим лицима, нити омогућити трећим лицима да их користе. Подаци из става 1. овог члана, осим података који су доступни јавности, сматрају се пословном тајном. Подаци који се сматрају пословном тајном могу се саопштавати и ставити на увид на основу налога суда, односно налога Комисије. Комисија може да достави податке из става 2. овог члана и да их стави на увид: 1) надлежним органима у Републици; 2) надлежним органима у другим земљама од којих је Комисија овлашћена да добија или да са њима размењује податке у сврху надзора, регулације, истраге или спровођења закона, а у складу са одредбама закона.

3. Информациони систем

Члан 34 Комисија успоставља информациони систем користећи електронска средства који омогућава комуникацију са Централним регистром, организатором тржишта, регулисаним тржиштем, инвестиционим друштвима, друштвима за управљање и инвестиционим фондовима, као и другим учесницима на тржишту капитала. Комисија прописује критеријуме сигурности комуникација и заштите података који се достављају Комисији, укључујући техничку усклађеност са опремом и информационим системима Комисије и коришћење електронских средстава за пријем, преношење и објављивање информација. Информације примљене електронским средствима путем информационог и телекомуникационог система се, у складу са условима које прописује Комисија, сматрају оригиналним документом.

4. Етички кодекс

Члан 35 Председник, чланови и запослени Комисије дужни су да у вршењу своје дужности поступају стручно, савесно и непристрасно. Председник, чланови и запослени Комисије при доношењу одлука не могу довести у питање своју самосталност, као ни самосталност Комисије. Забрањено је сваком лицу, органу или организацији да предузима било коју радњу којом утиче на самосталност у раду и одлучивању Комисије или било ког њеног члана, осим права таквог лица, органа или организације да наступа и да буде саслушана од стране Комисије, а у складу са актима Комисије. Забрањено је сваком лицу, органу или организацији да предузима послове који су законом предвиђени као надлежност Комисије, осим ако законом није друкчије одређено.

Члан 36 Председник, чланови и запослени Комисије не могу се бавити пословима трговања финансијским инструментима нити давањем савета о улагањима у финансијске инструменте. Лица из става 1. овог члана не могу свој рад у Комисији користити за остваривање сопствених интереса или интереса других лица.

Члан 37 Председник, чланови и запослени Комисије обавезни су да Комисији дају податке о хартијама од вредности којима располажу, као и податке о свакој промени стања у вези с тим хартијама. Обавеза из става 1. овог члана односи се и на чланове породице лица из тог става. Подаци о хартијама од вредности из ст. 1. и 2. овог члана морају бити доступни јавности.

5. Измене и допуне статута

Члан 38 Измене и допуне Статута могу предложити председник и чланови Комисије. Измене и допуне овог статута врше се на начин и по поступку који је прописан за доношење Статута.


IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39 У случају несагласности у примени овог статута, тумачење даје Комисија.

Члан 40 Општи акти који се доносе на основу овог статута, донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог статута, а до тог рока председник је овлашћен да својим одлукама регулише предметну материју.

Члан 41 Ступањем на снагу овог статута престаје да важи статут Комисије за хартије од вредности и финансијско тржиште број: 3/0-01-59/39-03  од 29. септембра 2003. године,  са изменама и допунама бр. 3/0-01-282/2-05 од 12.маја 2005. године.

Члан 42 Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници Комисије,  након добијања сагласности Народне скупштине Србије.

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

др Зоран Ћировић