Статут Комисије - V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМИСИЈИ

Индекс чланака


V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМИСИЈИ

Члан 20 На права и обавезе запослених у Комисији примењује се општи прописи о радним односима, Статут и општа акта Комисије.

Члан 21 Радни однос у стручној служби Комисије, могу засновати лица која, поред општих услова утврђених законом, испуњавају и посебне услове утврђене општим актом о организацији и систематизацији радних места.

Члан 22 Зараде запослених и накнаде за рад у Комисији утврђују се општим актом и уговором о раду.

Члан 23 Председник и члан Комисије, запослени или лице ангажовано од стране Комисије не може бити лично одговоран за било коју радњу или пропуст који се догоди у току вршења службене дужности у складу са надлежностима које Комисија има по прописима из своје надлежности, и актима Комисије, изузев ако се ради о злој намери и намерној злоупотреби положаја. Комисија ће лицима из става 1. овог члана, надокнадити све судске трошкове, укључујући претрпљену штету и новчане казне, под условом да то лице није осуђено за дело које произлази из тих активности.