Статут Комисије

Индекс чланака

Статут Комисије је објављен 1.12.2011. године и ступа на снагу осам дана након објављивања.

Број:  2/0-01-517/2-11 Београд 22. септембар  2011. године

На основу члана 240. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“бр. 31/2011), Комисија за хартије од вредности је на 22. седници одржаној дана 22.09.2011. године, донела

СТАТУТ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1 Овим статутом  се ближе уређују надлежности, организација и начин обављања послова из надлежности Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија), права, обавезе и одговорности чланова, председника и секретара Комисије, права и обавезе осталих запослених, начин обезбеђења средстава за рад, начин доношења општих  и појединачних аката и друга питања значајна за рад Комисије.

Члан 2 Комисија је правно лице, независна и самостална организација Републике Србије, која за обављање својих послова одговара Народној скупштини Републике Србије. Седиште Комисије је у Београду, Омладинских бригада бр. 1. Комисија донoси одлуку о промени седишта.

Члан 3 Комисија обавља регулаторну и надзорну функцију на тржишту капитала  Републике Србије. Комисија има овлашћења и надлежности које су утврђенe Законом о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011 - у даљем тексту: Закон), Законом о преузимању акционарских друштава (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2006 и 107/2009), Законом о инвестиционим фондовима (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2006, 51/2009 и 31/2011), Законом о спречавању прања новца и финансирању тероризма (“Сл. гласник РС“, бр.20/2009 и 72/2009), као и другим прописима којима се регулише тржиште капитала.   Комисија обавља послове из своје надлежности и у складу са међународним правилима и принципима Међународне организације комисија за хартије од врености (IOSCO).

Члан 4 Комисија има печат округлог облика, на коме је у кругу исписан садржај печата ћириличним писмом који гласи: "Република Србија, Комисија за хартије од вредности", у концентричним круговима, са грбом Републике Србије у средини и испод грба редни број печата. Комисија има штамбиљ четвртастог облика, који садржи текст: "Република Србија, Комисија за хартије од вредности," и простор за уписивање деловодног броја и датума пријема писмена. Комисија има печат за суви отисак, који садржи текст као и печат. Начин употребе, број печата и штамбиља, руковање њима и друга питања у вези са печатом, штамбиљом и жигом уређује се актом председника Комисије.

Члан 5 Комисија има меморандум. На меморандуму је утиснут грб који је кружног облика са два концентрична круга. У првом кругу, који је плаве боје, налази се грб Републике Србије. У другом кругу, који је златно-жуте боје, налази се текст исписан ћирилицом (плаве боје): "КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА", са тачком испред и иза назива Комисије.

Члан 6 Комисија има беџ и службену легитимацију. Комисија има плакету, која има исти изглед и облик као и беџ. Употреба беџа, службене легитимације и додела плакете уређује се актом председника Комисије.