Програм и литература, обрасци

ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЕТНИКА

А ПРАВО, ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ

I Правни оквир финансијског тржишта
1. Правна обележја корпоративног амбијента
2. Правни аспекти функционисања финансијског тржишта
3. Релевантна међународна регулатива
4. Институције и учесници на финансијском тржишту

II Стандарди професионалног понашања
1. Професионална одговорност
2. Интегритет тржишта капитала
3. Одговорност према клијентима
4. Одговорност према послодавцима
5. Инвестициона анализа, препоруке и акција
6. Конфликт интереса

Б КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ

I Временска вредност новца
1. Будућа вредност једног cash flow-a
2. Будућа вредност серија cash flow-ova
3. Садашња вредност једног cash flow-a
4. Садашња вредност серије cash flow-ova
5. Једнакост садашњих и будућих вредности
6. Остале примене временске вредности новца
7. Анализа дисконтованих cash flow-ova
8. Конвенције у вези камата и тржишта новца
9. Инвестиционе мере приноса

II Основни статистички концепти
1. Основне карактеристике статистике
2. Распоред фреквенције
3. Распореди вероватноће
4. Мере централне тенденције
5. Мере дисперзије
6. Мере асиметрије
7. Мере спљоштености
8. Основи корелације и регресије

В ЕКОНОМИЈА

I Понуда и тражња
1. Детерминанте индивидуалне тражње
2. Детерминанте индивидуалне понуде
3. Равнотежна цена
4. Анализа промена у равнотежи
5. Како цене алоцирају ресурсе

II Извори економског раста
1. Продуктивност
2. Људски капитал
3. Технолошки прогрес
4. Институционално окружење (власничка права, политичка стабилност)

III Монетарни систем
1. Улога централне банке
2. Банке и понуда новца
3. Мере монетарне контроле
4. Проблеми у контроли понуде новца

IV Макроекономија отворене привреде
1. Међународни токови добара и услуга
2. Реални и номинални девизни курс
3. Понуда и тражња расположивих вишкова (loanable funds)
4. Еквилибриум у отвореној привреди
5. Фактори утицаја на отворену привреду

V Агрегатна понуда и агрегатна тражња
1. Крива агрегатне тражње
2. Крива агрегатне понуде
3. Утицај монетарне политике на агрегатну тражњу
4. Утицај фискалне политике на агрегатну тражњу
5. Очекивања и економска политика

Г АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

I Систем финансијског извештавања
1. Циљеви финансијског извештавања
2. Финансијске информације и тржиште капитала
3. Основни рачуноводствени принципи
4. Међународни рачуноводствени станадарди
5. Општеприхваћени рачуноводствени принципи у САД (GAAP)
6. Значај екстерне ревизије

II Садржина и структура основних финансијских извештаја
1. Биланс стања
2. Рачун добитка и губитка
3. Извештај о новчаним токовима
4. Извештај о променама на капиталу
5. Напомене уз финансијске извештаје
6. Други извори финансијских информација

III Анализа новчаних токова (Cash flow analiza)
1. Cash flow вс. добитак
2. Извештавање о новчаним токовима – директна метода
3. Извештавање о новчаним токовима – индиректна метода
4. Анализа Cash flow информација

IV Рацио анализа финансијских извештаја
1. Циљеви и употреба рацио анализе
2. Анализа ликвидности
3. Анализа солвентности
4. Анализа активности
5. Анализа профитабилности
6. Интегрална рацио анализа

V Рацио анализа и процес вредновања
1. Добитак по акцији
2. Cash flow по акцији
3. ЕБИТДА по акцији
4. Књиговодствена вредност по акцији
5. Рацио цена по акцији / добитак по акцији
6. Рацио плаћања дивиденди

VI Анализа залиха
1. Разграничења вредности између биланса стања и биланса успеха (Однос између залиха и трошкова продатих производа)
2. LIFO vs. FIFO: ефекти на добитак, цасх флоw и обртни капитал
3. LIFO vs. FIFO: имликације на рацио анализу
4. Проблем смањења LIFO резерви

VII Анализа некретнина, постројења и опреме
1. Капитализација вс. расходи
2. Методе амортизације
3. Утицај метода амортизације на финансијски извештај
4. Обелодањивање информација о фиксној имовини
5. Обезвређење фиксне имовине
6. Расходовање фиксне имовине

VIII Анализа пореза на добитак предузећа
1. Општа питања опорезивања добитка (Добитак у финансијским извештајима вс. добитак за опорезивање)
2. Одложене пореске обавезе
3. Одложена пореска средства
4. Обелодањивање информација о опорезивом добитку

IX Анализа финансијских обавеза предузећа
1. Анализа текућих обавеза
2. Анализа дугорочних дугова
3. Конвертибилне обвезнице и варанти
4. Повлачење дуга пре рока доспећа
5. Дугови предузећа у кризи

X Лизинг и ванбилансни дугови
1. Пословни и финансијски лизинг
2. Компаративна анализа пословног и финансијског лизинга
3. Ванбилансне финансијске активности

Д КОРПОРАТИВНЕ ФИНАНСИЈЕ

I Основе финансијског менаџмента
1. Алтернативне форме пословног организовања
2. Финансијски менаџмент у организационој структури предузећа
3. Циљеви корпоративног предузећа
4. Агенцијски однос

II Капитално буџетирање
1. Процес капиталног буџетирања
2. Методе за рангирање инвестиционих пројеката
3. Рационирање капитала (Рационална употреба капитала)
4. Cash flow пројекције
5. Анализа ризика
6. Компарирање пројеката са неједнаким веком трајања
7. Реалне опције

III Трошкови капитала
1. Трошкови појединачних извора финансирања
2. Пондерисани просечни трошкови капитала
3. Маргинални трошкови капитала
4. Детерминанте трошкова капитала

IV Структура капитала и leverage
1. Циљна структура капитала
2. Пословни, финансијски и комбиновани leverage
3. Детерминанте оптималне структуре капитала
4. Теорија структуре капитала

V Политика дивиденди
1. Дивиденде вс. капитални добици
2. Теорија ирелевантности дивиденди
3. Традиционална теорија дивиденди
4. Теорија посреских префернција
5. Информациони садржај дивиденди
6. Стабилност дивиденди
7. Дивиденде у виду акција и дељење акција
8. Откуп акција

VI Мерџери и аквизиције
1. Мерџери и аквизиције као извор креирања вредности
2. Типови мерџера
3. Непријатељска и пријатељска преузимања
4. Вредновање таргета и постављање цене
5. Улога инвестиционих банкара
6. Корпоративне (стратегијске) алијансе
7. Leverage buyouts
8. Дезинвестирање

Ђ ИНВЕСТИЦИОНИ ИНСТРУМЕНТИ

АКЦИЈЕ

I Организација и функционисање тржишта ХоВ
1. Примарна тржишта капитала
2. Секундарна тржишта капитала
3. Берзе и ванберзанска тржишта
4. Иновације и тенденције

II Индикатори на тржишту хартија од вредности
1. Фактори у конструкцији индикатора
2. Серије индикатора тржишта акција
3. Серије индикатора тржишта обвезница
4. Композитни индикатори акција и обвезница

III Ризик акционарског капитала и његово мерење
1. Теорија тржишта капитала
2. Једнофакторски модели (CAPM)
3. Однос систематског ризика и приноса
4. Тестирање CAPM
5. Теорија арбитражног вредновања (APT)
6. Вишефакторски модели

IV Анализа тржишта и привредне гране и вредновање акција
1. Примена ДДМ на финансијко тржиште
2. Процена стопе раста дивиденди
3. Процена очекиваног профита по акцији (EPS)
4. Израчунавање очекиване стопе приноса на акције
5. Анализа привредних циклуса и привредних грана
7. Процена стопа приноса привредне гране
8. Релативно вредновање и рацији релативног вредновања

V Анализа компаније и вредновање акција
1. Анализа компаније
2. Процена унутрашње вредности (intrinsic value)
3. Процена профита по акцији компаније
4. Процена профитних мултипликатора (earnings multipliers)
5. Анализа растућих компанија
6. Мерење додате вредности
7. Анализа акција глобалних компанија

VI Техничка анализа
1. Дефиниција и претпоставке
2. Предности техничке анализе
3. Изазови техничке анализе
4. Правила техничке анализе
5. Индикатори техничке анализе

ДУГОВНИ ИНСТРУМЕНТИ

I Дуговне хартије од вредности
1. Карактеристике дуговних ХоВ
2. Обезбеђења исплате обвезница
3. Структура дуговног тржишта

II Ризици инвестирања у обвезнице
1. Каматни ризик
2. Ризик криве приноса
3. Ризик опозива и превременог плаћања
4. Ризик реинвестирања
5. Кредитни ризик
6. Ризик ликвидности
7. Девизни ризик
8. Инфлаторни или ризик куповне снаге
9. Ризик волатилности
10. Ризик догађаја (политички, регулаторни, природни, преузимања)

III Сектори обвезница и инструменти
1. Државне обвезнице
2. Муниципалне ХОВ
3. Корпоративне обвезнице
4. МБС и друге ХОВ са залогом активе
5. Међународне обвезнице IV Спредови приноса
1. Формирање спредова на каматне стопе
2. Крива приноса државних обвезница
3. Мерење спредова приноса (апсолутни спредови , релативни спредови, рацио приноса)
4. Ефекти величине емисије и ликвидности на спред
5. Каматни своп и своп спред

V Вредновање дуговних ХОВ
1. Основни принципи вредновања
2. Традиционални приступ вредновању
3. Без арбитражни приступ вредновању
4. Модели вредновања

VI Мерење каматног ризика
1. Приступ пуног вредновања
2. Утицај ценовне волатилности на карактеристике обвезница
3. Дурација
4. Конвексност
5. Цена базног поена (укључујући и његову везу са дурацијом)

ДЕРИВАТИ И ОСТАЛЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

I Дериватна тржишта и инструменти
1. Преглед дериватних тржишта
2. Природа инвестирања у дериватне инструменте
3. Однос форварда и опција
4. Елементарни начини коришћења опција у управљању портфолиом хартија од вредности

II Форвард и фјучерс тржишта и инструменти
1. Преглед форвард и фјучерс тржишта
2. Хеџинг
3. Основни методи вредновања
4. Примене и стратегије форварда
5. Примене и стратегије фјучерса

III Тржишта опција
1. Структура глобалног тржишта опција
2. Основе вредновања опција
3. Вредновање америчких опција
4. Егзотичне опције
5. Стратегије у трговању са опцијама

IV Сwап и остала дериватна тржишта
1. Структура глобалних swop тржишта
2. Основне дефиниције свопова
3. Типови и карактеристике свопова
4. Варанти и замењиве хартије од вредности
5. Остале дериватне хартије

V Остале глобалне инвестиције
1. Разлози глобалног инвестирања
2. Инвестициони фондови
3. Некретнине и REITs
4. Историјски односи ризика и приноса алтернативних инвестиција

ЛИТЕРАТУРА:

1. Standards of practice Handbook, 9th edition, CFA Institute, 2005, str. 7-133.
2. Richard A. DeFusco, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto and David E. Runkle, Quantitative Methods for Investment Analyses, 2 nd edition, CFA Institute, 2004. (Ch. I, III i V-pages 231-266 i VIII-pages 376-381 and 395-403) или Richard A. DeFusco, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto and David E. Runkle, Quantitative Investment analysis, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2007 (Ch. I, III, V-pages 171-206 i VIII-pages 281-287 and 300-309)
3. Mankju, Gregori N., Принципи економије, треће издање, ЦИД, Економски факултет у Београду, 2005, (Поглавља IV, XXV, XXIX, XXXI, XXXII; XXXIII и XXXIV)
4. White, J., Sondhy, A., Fried, D., The analyses and use of financial statements, 3rd Edition, Wiley, 2003. (Ch. I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X i XI)
5. Eugene F. Brigham i Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, 10th edition, Thomson, 2004. (Ch. I, IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XXI) или Eugen F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, Financial Management, 12th edition, Thompson (Ch. I, X, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XXV) или Eugen F. Brigham i Michael C. Ehrhardt, Financial Management, 11th edition, Thompson (Ch.  I, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XXV)
6. Frank K. Reilly and Keith C. Brown, Investment Analyses and Portfolio Management, 7th edition, South-Western, 2003. (Ch. III, IV, V, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII i XXIV) или Frank K. Reilly and Keith C. Brown, Investment Analyses and Portfolio Management, 8 th edition, South-Western, 2006. (Ch. III, IV, V, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XX, XXI, XXII i XXIII)
7. Frank J. Fabozzi, Fixed Income Analyses for the Charted Financial Analyst Program, 2nd edition, Fabozzi Associates, 2004, (Ch. I, II, III, IV, V, VII) или Frank J. Fabozzi, Fixed Income Analysis, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2007, (Ch. I, II, III, IV, V, VII)
8. Закон о привредним друштвима (све одредбе овог Закона, осим оних које се односе на Предузетника, Ортачко друштво и Командитно друштво)
9. Закон о тржишту капитала
10. Закон о преузимању акционарских друштава
11. Закон о инвестиционим фондовима
12. OECD принципи корпоративног управљања 2004, (www.oecd.gov) Corporate Governance Principles
13. IOSCO-ови циљеви и принципи, (www.iosco.org) Objectives and Principles of Securities Regulation

ДОПУНСКА ЛИТЕРАТУРА:

1. James D.Gwartney, Richard L. Stroup, Russell S. Sobel, and David A. Macphearson, Economics: Private and Public Choice, 10th edition, South-Western, 2003.
2. Bruno Solnik and Dennis McLeavey, International investments, 5th edition, Addison Wesley, 2004.
3. Sharpe,W. F., Alexander, G. J., Bailey, J V., Investments, 6th edition, Prentice Hall International, 1999.
4. Don Chance, Analyses of Derivatives for the CFA Program, AIMR, 2003.
5. Howard Schilit, Financial Shenanigans, second edition, McGraw Hill, 2002.
6. Закон о НБС,
7. Закон о банкама,
8. Закон о осигурању, односно Закон о осигурању имовине и лица - одредбе о обавезном осигурању (чл. 73-108, чл. 111 и 112) и одредбе о поверавању јавних овлашћења (чл. 143-146)
9. Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
10. Закон о рачуноводству
11. Закон о ревизији
12. Међународни стандарди финансијског извештавања (ИФРС) Оквир за припрему и презентацију финансијских извештаја, ИАС 12, ИАС 16, ИАС 17, ИАС 36, ИАС 38
13. Правилник о садржини и форми образаца Финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
14. Закон о порезу на добит предузећа
15. Закон о општем управном поступку
16. Закон о облигационим односима
17. XIII Директива EU www.europa.eu.int.