Skip to content

www.sec.gov.rs

 
 
Петак, 24. октобар 2014.
Насловна arrow Регулатива arrow Закони arrow Закон о инвестиционим фондовима

МЕНИ

Насловна
Тарифник Комисије
Информатор о раду
Саопштења
Представке
Јавне опомене
Документи
Ревизорске куће
Одлуке Комисије
Jaвнe нaбaвкe
Питајте Комисију
Закон о инвестиционим фондовима Штампај
Индекс
Закон о инвестиционим фондовима
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Страна 8
Датум примене Службени гласник РС
17.05.2011. 46/2006, 51/2009 и 31/2011

("Сл. гласник РС", бр. 46/2006, 51/2009 и 31/2011)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1
Овим законом уређује се:
1) организовање и управљање отвореним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: отворени фонд);
2) оснивање и управљање затвореним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: затворени фонд);
3) оснивање и управљање приватним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: приватни фонд);
4) оснивање, делатност и пословање друштва за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање);
5) послови и дужности кастоди банке, у смислу овог закона;
6) надлежност Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија);
7) друга питања од значаја за област инвестиционих фондова.

Значење појединих појмова

Члан 2
Поједини појмови, у смислу овог закона, имају следећа значења:
1) друштво за управљање инвестиционим фондовима - привредно друштво које организује, оснива и управља инвестиционим фондовима, у складу са законом;
2) инвестициони фонд - институција колективног инвестирања у оквиру које се прикупљају и улажу новчана средства у различите врсте имовине са циљем остварења прихода и смањења ризика улагања;
3) кастоди банка - банка која води рачун инвестиционог фонда и обавља друге кастоди услуге за рачун инвестиционог фонда, а у погледу средстава инвестиционог фонда поступа само по налозима друштва за управљање који су у складу са законом и проспектом инвестиционог фонда;
4) члан, односно акционар инвестиционог фонда - физичко или правно лице на чије име су регистроване инвестиционе јединице, односно акције инвестиционог фонда;
5) инвестициона јединица - сразмерни обрачунски удео у укупној нето имовини инвестиционог фонда;
6) квалификовано учешће - поседује лице које је посредно или непосредно ималац акција, односно других права на основу којих стиче више од 10% учешћа у капиталу или гласачких права другог лица;
7) проспект - основни документ инвестиционог фонда који потенцијалним инвеститорима пружа потпуне и јасне информације за доношење одлуке о улагању;
8) повезана лица - правна лица која су међусобно повезана управљањем, капиталом или на други начин, ради постизања заједничких пословних циљева, тако да пословање или резултати пословања једног лица могу битно утицати на пословање, односно резултате пословања другог лица. Повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се и лица која су међусобно повезана:
- као чланови породице,
- тако да једно лице, односно лица која се сматрају повезаним лицима, у складу са овим чланом, заједно, посредно или непосредно, учествују у другом лицу,
- тако да у оба лица учешће има исто лице, односно лица која се сматрају повезаним лицима у складу са овим чланом,
- на начин прописан за повезана лица законом којим се уређује правни положај привредних друштава,
- као чланови управе или надзорног одбора и чланови породице тих лица;
9) чланови породице, у смислу овог закона, јесу:
- супружници, односно лица која живе у ванбрачној заједници,
- потомци и преци у правој линији неограничено,
- сродници до трећег степена сродства, у побочној линији, укључујући и сродство по тазбини,
- усвојилац и усвојеници и потомци усвојеника,
- старалац и штићеници и потомци штићеника.

Забрана употребе појма "инвестициони фонд"

Члан 3
Правно лице и предузетник не могу користити појам "инвестициони фонд" нити појам изведен из тог појма у свом пословном имену или називу, односно називу свог производа или услуге, осим ако те појмове користе на основу одредаба овог закона.