Skip to content

www.sec.gov.rs

 
 
Недеља, 29. новембар 2015.
Насловна arrow Архива arrow Мишљења arrow Јавна / затворена друштва - Архива arrow Мишљење у вези са конверзијом дуга у основни капитал

МЕНИ

Насловна
Тарифник Комисије
Информатор о раду
Саопштења
Представке
Јавне опомене
Документи
Ревизорске куће
Одлуке Комисије
Jaвнe нaбaвкe
Питајте Комисију
Мишљење у вези са конверзијом дуга у основни капитал Штампај
22.12.2005.

 Преузимање документа: VII-121-2.1.pdf
 

Број:3/0-04-719/3-05
Београд, 16.12.2005.године

Комисија за хартије од вредности је дана 12.12.2005. године примила  захтев акционарског друштва А, а дана 13.12.2005. године и од једне адвокатске канцеларије, у вези са издавањем акција ради претварања дуга  у основни капитал друштва.
 
У наведеним дописима је изнето да је акционарско друштво А основано као једночлано акционарско друштво у складу са тада важећим Законом о предузећима, дана 25.12.2003. године. Даље је наведено да је оснивач наведеног друштва из Француске, светски лидер у грађевинарству, приликом оснивања акционарског друштва А,  дао зајам који би сада желео да конвертује у капитал друштва.

Из изложеног се тражи мишљење Комисије за хартије од вредности да ли је могуће извршити затворену емисију на основу конверзије дуга у основни капитал у складу са чл. 50., а у вези са чл. 49. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената?

Поводом наведеног захтева Комисија за хартије од вредности је на 122. седници VII сазива од 22.12.2005. године донела следеће:


М И Ш Љ Е Њ Е

Комисија за хартије од вредности, сходно одредбама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. лист СРЈ, бр. 65/2002, Сл. гласник РС, бр. 57/2003, 55/2004, 45/2005), одобрава издавање акција отворених друштава, чије се хартије од вредности дистрибуирају са или без јавне понуде, а у складу са одговарајућим одлукама скупштине акционарског друштва о повећању акцијског капитала.

Полазећи од важећих одредаба Закона, сва акционарска друштва основана до почетка примене овог Закона, тј. до 01.10.2003. године, сматрају се отвореним, као и акционарска друштва основана после наведеног датума, а која су издавала хартије од вредности јавном понудом, односно чијим се хартијама тргује на организованом тржишту.

Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 125/04),  својим императивним нормама прописује начине повећања капитала отвореног акционарског друштва, поступак доношења одлуке скупштине акционара, врсте емисија акција, као и вредност акција из нове емисије. Из наведеног произилази да је надлежност и поступање Комисије за хартије од вредности у наведеним областима непосредно ослоњено на примену и одговарајућих одредби Закона о привредним друштвима.

Имајући у виду навердено, Комисија за хартије од вредности ја на седници од 5.10.2005. године донела ставове у вези са повећањем основног капитала и између осталог је заузела став да отворена акционарска друштва не могу условно повећавати капитал по основу конверзије дуга, нити по том основу дистрибуирати акције без јавне понуде.
  
Законом о привредним друштвима изричито су прописани начини условног повећања капитала и то претварањем заменљивих обвезница у акције и уписом акција по основу права ималаца вараната на тај упис. Наведни начини условног повећања капитала се обављају дистрибуцијом акција без јавне понуде и по том основу Комисија доноси решење о одобрењу издавања акција, сходно одредбама чл. 49. Закона о тржишту хартија од вредности.

Закон о привредним друштвима одредбама когентне природе прописује само наведене начине повећања капитала код отворених акционарских друштава, међу којима нема конверзије дуга у акције што је изричито допуштао раније важећи Закон о предузећима те произилази да конверзија, као нетранспарентан облик условног повећања капитала више није могућ код отворених акционарских друштава.

Међутим, Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (чл. 49. ст. 4) прописује издавање акција без проспекта по основу претварања дуга у капитал ослањајуће се на одредбе члана 287. Закона о предузећима, који је у међувремену престао да важи (30.11.2004. године).

Имајући у виду да више не постоји основ за овај институт у материјалном пропису (Закон о привредним друштвима) нема основа за примену одредби члана  49. став 1. тачка 4 које су процесно правне природе. Одредба члана 49. став 1. тач. 4 Закона о тржишту хартија од вредности примењује се само изузетно, ако је изричито прописана посебним законом (нпр. Закона о банкама и другим финансијским организациајма).

Повећање основног капитала претварањем дуга у улог друштва, по својој суштини спада у домен уговорног, а не компанијског права, при чему је слобода уговарања дозвољена, уколико није у супротности са когентним законским нормама. Заправо реч је о својеврсном виду затворене емисије, коју по слову самог закона, може вршити само затворено друштво, јер су начини уређења односа у затвореним друштвима великим делом препуштени аутономној вољи оснивача, односно власника. Овакав вид повећања капитала не подлеже правилима компанијског права, која се односе на отворена акционарска друштва и која су претежно императивног карактера. Наведено је битно због заштите инвеститора на финансијском тржишту, што представља једну од основних надлежности Комисије као регулаторног тела.

Аргументум а цонтрарио, код затворених акционарских друштава, конверзија би била могућа, јер је реч о затвореној емисији хартија од вредности која је својствена овом облику друштва, при чему су интереси власника адекватно заштићени кроз могућ конструктиван однос менаџмента и власника у поступку доношења оваквих пословних одлука.
 
Код решавања случаја акционарског друштва А које је основано 25.12.2003. године  треба имати у виду следеће:

Одредбама чл. 194. став 5. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр.125/04), прописано је да затворено акционарско друштво може постати отворено друштво, односно отворено акционарско друштво може постати затворено акционарско друштво, у складу са истим законом и законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Завршним и прелазним одредбама чл. 261. став 2. Закона о тржишту хартија од вредности и дрзгих финансијских инструмената прописано је да се акције које су издате до дана примене истог закона сматрају акцијама издатим јавном понудом.

Одредбама истог одељка Закона, чл. 256. је прописано да исти закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, (Закон је објављен 29.11.2002. године), а да ће се примењивати после  истека десет месеци од од дана његовог ступања на снагу, (01.10.2003. године).

Дефиниција затвореног друштва као правног лица које хартије од вредности није издало јавном понудом на основу проспекта за дистрибуцију хартија од вредности је прописана оредбом чл. 5. став 1. тачка 13. истог закона.

Имајући у виду чињеницу да је акционарско друштво А, друштво основано 25.12.2003. године, као и чињеницу да се Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената примењује од 01.10.2003. године, то се у конкретном случају, одредба чл. 261. став 2. истог закона којим је прописано да се акције које су издате до дана примене истог закона сматрају акцијама издатим јавном понудом, не може применити на акционарско друштво А, с обзиром да је исто основано након примене Закона о тржишту хартија од вредности.

Из изложеног је за решење питања предметне конверзије правно релевантно да ли је поменуто акционарско друштво издало акције јавном понудом након почетка примене Закона о тржишту хартија од вредности или не (ова чињеница се може утврдити подношењем одговарајућег захтева Комисији за хартије од вредности), па се по утврђивању ове чињенице могу предузети радње пред Агенцијом за привредне регистре за затварање тако основаног једночланог акционарског друштва или евентуално промене његове правне форме. Ово с разлога што затворена друштва могу вршити условно повећање капитала конверзијом потраживања у улог, јер се уређење пословних односа у таквим друштвима препушта аутономној вољи оснивача, односно власника.    


ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Милко Штимац