Skip to content

www.sec.gov.rs

 
 
Среда, 25. новембар 2015.
Насловна arrow Регулатива arrow Закони arrow Закон о банкама

МЕНИ

Насловна
Тарифник Комисије
Информатор о раду
Саопштења
Представке
Јавне опомене
Документи
Ревизорске куће
Одлуке Комисије
Jaвнe нaбaвкe
Питајте Комисију
Закон о банкама Штампај
Индекс
Закон о банкама
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Страна 8

("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 91/2010)

Глава I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет закона

Члан 1
Овим законом уређују се оснивање, пословање и организација банака, начин управљања банкама, као и контрола и престанак рада банака.

Значење појединих појмова

Члан 2
Банка је акционарско друштво са седиштем у Републици Србији, које има дозволу за рад Народне банке Србије и обавља депозитне и кредитне послове, а може обављати и друге послове у складу са законом.
Банка за посебне намене је банка која се, у смислу закона којим се уређују стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање, на захтев агенције надлежне за осигурање депозита основане посебним законом (у даљем тексту: Агенција) оснива на одређено време, ради преноса целокупне или дела имовине и обавеза банке којој је Народна банка Србије одузела дозволу за рад. Оснивач банке за посебне намене је Агенција.
Страна банка је правно лице са седиштем ван Републике Србије које је, у складу са прописима државе порекла, основано и у регистар надлежног органа те државе уписано као банка, које поседује дозволу за рад регулаторног тела те државе и које обавља депозитне и кредитне послове.
Филијала је организациони део банке, без статуса правног лица, који обавља послове које може обављати банка у складу са овим законом.
Представништво је организациони део банке у иностранству или стране банке у Републици Србији, без статуса правног лица, који не обавља послове које може обављати банка, већ послове истраживања тржишта, и који представља банку, односно страну банку чији је део.
Регулаторно тело је национално тело државе које је прописима те државе овлашћено да даје и одузима дозволе за рад лицима у финансијском сектору или врши контролу ових лица, односно надзор над тим лицима.
Држава порекла је држава у којој су страна банка или друго лице у финансијском сектору основани и у којој су добили дозволу за рад.
Депозит има значење утврђено у закону којим се уређује осигурање депозита.
Кредит има значење утврђено у закону којим се уређују облигациони односи.
Лице у финансијском сектору је банка, друштво за осигурање, покровитељ емисије хартија од вредности, друштво за управљање инвестиционим и добровољним пензијским фондовима, брокерско-дилерско друштво, привредно друштво које обавља послове финансијског лизинга, као и друго правно лице које се претежно бави финансијском делатношћу у земљи или иностранству.
Индиректно власништво означава могућност лица које нема директно власништво у правном лицу да ефективно оствари власничка права у том лицу користећи власништво које друго лице директно има у том правном лицу.
Учешће означава квалификовано, знатно и контролно учешће.
Квалификовано учешће постоји када једно лице има:
1) директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 5% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно власништво над најмање 5% капитала тог правног лица, или
2) могућност ефективног вршења утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица.
Знатно учешће постоји када једно лице има:
1) директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 20% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно власништво над најмање 20% капитала тог правног лица, или
2) могућност ефективног вршења знатног утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица.
Контролно учешће постоји када једно лице има:
1) директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 50% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно власништво над најмање 50% капитала тог правног лица, или
2) могућност избора најмање половине чланова управног одбора или другог органа руковођења и управљања тог правног лица, или
3) могућност ефективног вршења доминантног утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица.
Матично друштво правног лица је друштво које у том лицу има контролно учешће.
Зависно друштво правног лица је друштво у коме то лице има контролно учешће.
Придружено друштво правног лица је друштво у коме то лице има знатно учешће.
Подређено друштво правног лица је зависно или придружено друштво тог лица.
Група друштава је група коју чине највише матично друштво правног лица, његова подређена друштва и придружена друштва зависних друштава правног лица.
Највише матично друштво групе друштава је правно лице у коме ниједно друго правно лице нема контролно учешће.
Банкарска група је група друштава коју чине искључиво лица у финансијском сектору и у којој најмање једна банка има својство највишег матичног друштва или својство зависног друштва.
Банкарски холдинг је највише матично друштво у банкарској групи које није банка. Ако се највише матично друштво не може поуздано утврдити, утврђује га Народна банка Србије.
Повезана лица су лица која испуњавају најмање један од следећих услова:
1) да су два или више правних или физичких лица повезана тако да једно од њих има учешће у другом правном лицу;
2) да су два или више правних или физичких лица међу којима не постоји однос из тачке 1) овог става повезана тако да постоји могућност да се услед погоршања или побољшања финансијског положаја једног лица погорша или побољша финансијски положај другог или других лица а Народна банка Србије процени да постоји и могућност преноса губитка, добити или кредитне способности;
3) да су правно и физичко лице повезани тако да је физичко лице пуномоћник правног лица;
4) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да је физичко лице члан управног или извршног одбора или другог органа управљања другог или других правних лица;
5) да су два или више правних и физичких лица повезана тако да су чланови породице физичког лица чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања другог или других правних лица;
6) да су чланови породице физичких лица која су чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања или лица с посебним овлашћењима и одговорностима једног правног лица истовремено чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања или лица с посебним овлашћењима и одговорностима другог или других правних лица.
Лица повезана с банком су:
1) чланови банкарске групе у којој је банка;
2) чланови управног и извршног одбора банке, чланови одбора банке утврђених овим законом, чланови органа управљања и руковођења члана банкарске групе у којој је банка, као и чланови породице ових лица;
3) лица са учешћем у банци и у лицима која су чланови банкарске групе у којој је банка, као и чланови породице ових лица;
4) правна лица у којима лица из тач. 2) и 3) овог става имају контролно учешће.
Чланови породице имају значење утврђено у закону којим се уређују привредна друштва.
Поткапитализована банка је банка чији је показатељ адекватности капитала нижи од прописаног, односно чији је капитал нижи од прописаног, али која није знатно поткапитализована банка.
Знатно поткапитализована банка је банка чији је показатељ адекватности капитала за трећину или више нижи од прописаног, односно чији је капитал за трећину или више нижи од прописаног, али која није критично поткапитализована банка.
Критично поткапитализована банка је банка чији је показатељ адекватности капитала за половину или више нижи од прописаног, односно чији је капитал за половину или више нижи од прописаног.

Примена закона којим се уређују привредна друштва

Члан 3
Основне одредбе закона којим се уређују привредна друштва које се односе на оснивање привредног друштва, на одговорност оснивача и других лица, на седиште и пословно име, на заступање и заступнике, на лица која имају дужност према друштву, на индивидуалну и деривативну тужбу и на информисање, објављивање и застарелост, као и одредбе тог закона које се односе на акције и друге хартије од вредности акционарског друштва, примењују се на банке ако нису у супротности са овим законом.

Одредбе овог закона које се не примењују на банку за посебне намене

Члан 3а
На банку за посебне намене не примењују се одредбе овог закона које се односе на давање прелиминарног одобрења за оснивање банке, дозволу за рад, оснивачку скупштину и регистрацију банке, као и одредбе о увођењу принудне управе и изрицању новчане казне.

Послови које банка може обављати

Члан 4
Банка може, у складу са законом, обављати следеће послове:
1) депозитне послове (примање и полагање депозита);
2) кредитне послове (давање и узимање кредита);
3) девизне, девизно-валутне и мењачке послове;
4) послове платног промета;
5) издавање платних картица;
6) послове с хартијама од вредности (издавање хартија од вредности, послови кастоди банке и др.);
7) брокерско-дилерске послове;
8) издавање гаранција, авала и других облика јемства (гаранцијски посао);
9) куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.);
10) послове заступања у осигурању;
11) послове за које је овлашћена законом;
12) друге послове чија је природа сродна или повезана с пословима из тач. 1) до 11) овог става а у складу са оснивачким актом и статутом банке.
Послове из става 1. тачка 10) овог члана банка може обављати уз претходну сагласност Народне банке Србије.
Ближе услове и начин давања и одузимања сагласности из става 2. овог члана прописује Народна банка Србије.

Послови које може обављати само банка

Члан 5
Нико осим банке не може се бавити примањем депозита.
Нико осим банке не може се бавити давањем кредита и издавањем платних картица, осим ако је за то овлашћен законом.

Пословно име банке и неовлашћено коришћење речи "банка"

Члан 6
Банка у свом пословном имену мора имати реч "банка".
Нико осим банке не може у свом пословном имену имати, односно у обављању своје делатности употребити, односно користити реч "банка" или изведеницу од те речи.

Забрана повреде конкуренције

Члан 7
Банци је забрањено да закључује споразуме којима се битно спречава, ограничава или нарушава конкуренција и да злоупотребљава доминантан положај, или да спроводи концентрацију којом се битно спречава, ограничава или нарушава конкуренција, и то нарочито да је спроводи стварањем, односно јачањем доминантног положаја на финансијском тржишту.
Народна банка Србије утврђује да је дошло до повреде конкуренције из става 1. овог члана и у вези са тим предузима мере у складу са овим законом.
Код утврђивања повреде конкуренције из става 1. овог члана Народна банка Србије може затражити мишљење организације надлежне за заштиту конкуренције.
Народна банка Србије даје сагласност на концентрацију коју банка спроводи на финансијском тржишту.
Народна банка Србије прописује ближе услове и начин утврђивања повреде конкуренције из става 1. овог члана.
На поступак утврђивања повреде конкуренције из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе закона којим се уређује заштита конкуренције.

Сарадња Народне банке Србије с регулаторним телима

Члан 8
Народна банка Србије сарађује са страним и домаћим регулаторним телима ради вршења и унапређења своје контролне функције и обављања других послова утврђених овим законом.
Народна банка Србије може с телима из става 1. овог члана размењивати податке прибављене у вршењу своје контролне функције и обављању других послова утврђених овим законом, ако су та тела обавезна да чувају службену тајну на начин утврђен у члану 102а овог закона.
Народна банка Србије може размењивати податке (информације) прибављене од страних и домаћих регулаторних тела у смислу става 1. овог члана са страним и домаћим регулаторним телима, на њихов захтев и уз претходну сагласност тела од којих је те податке (информације) прибавила.

Управни поступак

Члан 9
Народна банка Србије, у поступку утврђеном овим законом, врши контролу бонитета и законитости пословања банака и, на основу надлежности утврђених овим законом, решава о правима, обавезама и правним интересима лица.
На поступак из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, ако овим законом није друкчије уређено.
У поступку из става 1. овог члана Народна банка Србије одлучује решењем.
Решење из става 3. овог члана је коначно.
Против решења из става 3. овог члана може се водити управни спор, али тужба против овог решења не може спречити ни одложити његово извршење.
У управном спору против решења из става 3. овог члана суд не може решити управну ствар за чије је решавање овим законом утврђена надлежност Народне банке Србије.