Skip to content

www.sec.gov.rs

 
 
Среда, 02. децембар 2015.
Насловна arrow Регулатива arrow Закони arrow Закон о привредним друштвима

МЕНИ

Насловна
Тарифник Комисије
Информатор о раду
Саопштења
Представке
Јавне опомене
Документи
Ревизорске куће
Одлуке Комисије
Jaвнe нaбaвкe
Питајте Комисију
Закон о привредним друштвима Штампај
21.07.2011.
Индекс
Закон о привредним друштвима
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Страна 6
Страна 7
Страна 8
Страна 9
Страна 10
Страна 11
Страна 12
Страна 13
Страна 14

Део четрнаести

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Обавеза усклађивања капитала

Члан 589
Постојећа друштва дужна су да свој основни капитал ускладе са одредбама овог закона до 1. јануара 2014. године, осим у погледу улога у раду и услугама који су уписани до дана ступања на снагу овог закона.
Регистратор који води регистар привредних субјеката ће у року од 90 дана од дана почетка примене овог закона по службеној дужности основни капитал постојећих друштава који је регистрован у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", бр. 55/04, 61/05 и 111/09 - др. закон) исказати у динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате одговарајућег улога, при чему се удели чланова друштва у основном капиталу друштва не мењају, а у случају акционарских друштава у износу основног капитала који је уписан у Централном регистру.

Додатни улози

Члан 590
Ако оснивачким актом друштва није другачије одређено, додатни улози у постојећим друштвима уговорени или уплаћени до дана ступања на снагу овог закона сматрају се зајмом и на те улоге ће се примењивати одредбе овог закона које уређују зајам друштву.

Обавеза усклађивања постојећих друштава с ограниченом одговорношћу

Члан 591
Постојећа друштва с ограниченом одговорношћу дужна су да своје органе ускладе са одредбама овог закона до дана почетка примене овог закона.
Постојећа друштва с ограниченом одговорношћу дужна су да извршене промене из става 1. овог члана региструју у складу са законом о регистрацији у року од три месеца од дана почетка примене овог закона.
Над постојећим друштвима с ограниченом одговорношћу која не поступе у складу са одредбама става 2. овог члана регистратор који води регистар привредних субјеката покреће поступак принудне ликвидације.

Обавеза усклађивања постојећих акционарских друштава

Члан 592
Постојећа акционарска друштва дужна су да свој оснивачки акт ускладе са одредбама овог закона до 30. јуна 2012. године.
Усклађивање оснивачког акта из става 1. овог члана врши се тако да тај акт садржи:
1) пословно име и седиште друштва;
2) претежну делатност друштва;
3) износ новчаног и неновчаног дела основног капитала који је уписан у Централном регистру, са назнаком о укупном износу новчаних и неновчаних улога који су уплаћени, односно унети у друштво;
4) податке о врстама и класама акција које је друштво издало, са битним елементима сваке класе акција у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.
Постојећа акционарска друштва дужна су да свој статут и органе ускладе са одредбама овог закона, до 30. јуна 2012. године, односно да у истом року донесу статут ако га нису донела до дана ступања на снагу овог закона, а тим статутом могу именовати директоре, као и чланове надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.
Постојећа отворена и затворена акционарска друштва усклађују се у смислу ст. 1, 2. и 3. овог члана са одредбама овог закона којима се уређују акционарска друштва, а отворена акционарска друштва и са одредбама овог закона којима се уређују јавна акционарска друштва.
Постојећа акционарска друштва дужна су да извршене промене региструју у складу са законом о регистрацији, а најкасније до 15. јула 2012. године.
Над постојећим акционарским друштвима која не поступе у складу са одредбама става 5. овог члана регистратор који води регистар привредних субјеката покреће поступак принудне ликвидације.
На постојећа акционарска друштва до њиховог усклађивања у смислу овог члана примењиваће се одредбе овог закона при чему:
1) одредбе оснивачког акта, статута и других општих аката тих друштава примењиваће се ако нису у супротности са одредбама овог закона;
2) постојећи управни одбори обављаће надлежности одбора директора у смислу овог закона.

Брисани привредни субјекти

Члан 593
Чланови, односно власници привредних субјеката који су брисани из регистра привредних субјеката у складу са чланом 452. став 4. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04) даном ступања на снагу овог закона постају сувласници над имовином тих привредних субјеката, у идеалним деловима који одговарају њиховим власничким уделима у основном капиталу тих привредних субјеката.
Лица из става 1. овог члана могу уговором уредити начин расподеле имовине из става 1. овог члана, између себе, и на другачији начин.
Постојећи терети на имовини из става 1. овог члана остају на снази.
Лица из става 1. овог члана одговарају за обавезе брисаних субјеката из става 1. овог члана до висине вредности имовине која је у складу са овим чланом, односно уговором из става 2. овог члана прешла у њихово власништво.

Постојећи предузетници који нису преведени из регистра општинских јединица локалних самоуправа и постојеће ортачке радње

Члан 594
Предузетници који нису преведени из регистра општинских јединица локалних самоуправа у регистар привредних субјеката у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", бр. 55/04, 61/05 и 111/09 - др. закон), даном почетка примене овог закона сматрају се брисаним из регистра у који су уписани.
Власници постојећих ортачких радњи дужни су да своју форму обављања делатности промене у правну форму привредног друштва прописану овим законом, најкасније до 1. марта 2013. године.
Ако власници постојећих ортачких радњи регистру привредних субјеката не пријаве промену правне форме у року из става 2. овог члана, регистратор који води регистар привредних субјеката по службеној дужности ће их превести у правну форму ортачког друштва. 

Изузетак од примене одредаба о принудној ликвидацији

Члан 595
Одредбе овог закона о принудној ликвидацији не примењују се на поступак принудне ликвидације прописан Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 - др. закон и 30/10).

Постојећа пословна удружења

Члан 596
Даном почетка примене овог закона, пословна удружења која су основана по Закону о предузећима ("Службени лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 - исправка, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 - СУС и 36/02 и "Службени гласник РС", 125/04 - др. закон) и преведена у регистар привредних субјеката, настављају да послују по овом закону.
Пословна удружења из става 1. овог члана дужна су да своја оснивачка акта и пословање ускладе са одредбама овог закона до дана почетка примене овог закона.
Постојећа пословна удружења дужна су да извршене промене из става 2. овог члана региструју у складу са законом о регистрацији у року од три месеца од дана почетка примене овог закона.
Над постојећим пословним удружењима која не поступе у складу са одредбама става 3. овог члана регистар привредних субјеката покреће поступак принудне ликвидације.

Престанак важења постојећих прописа

Члан 597
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 125/04), осим одредбе члана 456. тог закона која се примењује до окончања приватизације постојећих друштвених предузећа и привредних друштава која послују друштвеним или државним капиталом.
Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о приватним предузетницима ("Службени гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Службени гласник РС", бр. 19/91, 46/91, 31/93 - УС, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02, 101/05 - др. закон, 55/04 - др. закон и 61/05 - др. закон), осим одредаба које се односе на ортачке радње које престају да важе 1. јануара 2013. године.
Даном почетка примене овог закона престају да важе одредбе члана 4. Закона о спољнотрговинском пословању ("Службени гласник РС", број 36/09).

Изузетак од примене закона којим се уређује парнични поступак

Члан 598
Од дана почетка примене овог закона одредба члана 214. тачка 5) Закона о парничном поступку ("Службени гласник РС", бр. 125/04 и 111/09) не примењује се у погледу поступака ликвидације који буду покренути у складу са одредбама овог закона.

Рок за доношење подзаконских аката

Члан 599
Подзаконски акти за спровођење овог закона биће донети у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Ступање на снагу и почетак примене

Члан 600
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се од 1. фебруара 2012. године, осим члана 344. став 9. и члана 586. став 1. тачка 8) овог закона, који ће се примењивати од 1. јануара 2014. године.
 
Самостални чланови Закона о изменама и допунама
Закона о привредним друштвима
("Сл. гласник РС", бр. 99/2011)

Члан 24
Регистратор који води регистар привредних субјеката ће до 30. априла 2012. године, по службеној дужности, пословна имена постојећих друштава и предузетника која су регистрована у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", бр. 55/04, 61/05 и 111/09 - др. закон) ускладити са одредбама чл. 22. и 86. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/11).

Члан 25
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".