Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Назив Датум ажурирања Преузимање
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију 15. јануар 2019.
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности 9. новембар 2018.
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима и кастоди банке 9. новембар 2018.
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке (инвестициона друштва) 9. новембар 2018.
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности 13. фебруар 2018.
Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности, 2009. година 12. мај 2015.