Друштво за управљање UCITS фондом

Назив Датум ажурирања Преузимање
Захтев за издавање дозволе за рад друштвa за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом 23. јун 2020.
Захтев за проширење дозволе за рад друштва за управљање 4. јун 2020.
Подаци о правном лицу оснивачу друштва за управљање 14. мај 2020.
Подаци о физичком лицу оснивачу друштва за управљање 17. мај 2020.
Захтев за давање претходне сагласности правном лицу за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање 14. мај 2020.
Упитник за правна лица која стичу квалификовано учешће у друштву за управљање 14. мај 2020.
Захтев за давање претходне сагласности физичком лицу за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање 17. мај 2020.
Упитник за физичка лица која стичу квалификовано учешће у друштву за управљање 14. мај 2020.
Захтев за давање претходне сагласности за избор чланова управе друштва за управљање 17. мај 2020.
Упитник за лице предложено за члана управе друштва за управљање 14. мај 2020.
Захтев за упис података који се уписују у регистар друштава за управљање 14. мај 2020.
Захтев за давање претходне сагласности на добровољни пренос управљања UCITS фондом 14. мај 2020.
ДУ - порекло капитала правно лице 17. мај 2020.
ДУ - порекло капитала физичко лице 17. мај 2020.
Захтев за давање претходне сагласности на измену општих аката друштва за управљање 14. мај 2020.
ДУ - кадровска оспособљеност 14. мај 2020.