Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности