Преузимање

Назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези настанка обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају њихове продаје друштву у оквиру групе друштава 17. јун 2015.
Мишљење о настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција након стицања акција у поступку реорганизације 6. мај 2015.
Мишљење о могућности упућивања понуде за преузимање делу акционара циљног друштва и о заједничком деловању са РС 10. новембар 2015.
Mишљење o настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција у случају испуњавања уговорне обавезе повећања капитала циљног друштва 23. новембар 2015.
Мишљење о настанку обавезе објављивања понуде за преузимање акција циљног друштва након поновног преласка прагова од 25% и 75% акција са правом гласа 23. новембар 2015.
Mишљење поводом питања привредног друштва A у вези са настанком обавезе објављивања понуде за преузимање акција Друштва Б 16. септембар 2015.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са преносом акција циљног друштва између привредних друштава са истим посредним власником и настанка обавезе објављивања понуде за преузимање 10. септембар 2015.
Мишљење у вези обавезне понуде за преузимање од стране д.о.о. 23. фебруар 2009.
Мишљење о обавезности понуде за преузимање 26. јануар 2015.
Мишљење МФИН поводом откупа акција из Приватизационог регистра 27. април 2009.
Мишљење у вези обављања послова депоновања налога у поступку понуде за преузимање од стране кастоди банака 27. март 2008.
Mишљење у вези са стицањем сопствених акција и обавезом објављивања понуде за преузимање 10. мај 2012.
Mишљењe у вези са применом чл. 522. Закона о привредним друштвима 27. март 2012.
Мишљење у вези са применом института принудног откупа акција у складу са новим Законом о привредним друштвима 23. јануар 2012.
Мишљењe у вези са заједничким деловањем и обавезом упућивања понуде за преузимање 17. октобар 2011.
Mишљење у вези сa заједничким деловањем и индиректним стицањем акција са правом гласа од стране чланова надзорног одбора јавног друштва 9. октобар 2014.
Мишљење Комисије - низ питања у вези са индиректним стицањем акција са правом гласа 17. септембар 2014.
Mишљење Комисије за хартије од вредности у вези сa индиректним стицањем акција са правом гласа 25. август 2014.
Mишљење у вези са принудним откупом акција од стране контролног акционара 22. новембар 2013.
Mишљење у вези са применом Закона о преузимању акциионарских друштава у случају припајања 15. април 2013.
Mишљење поводом поништаја сопствених акција и евентуалне обавезе објављивања понуде за преузимање, у случају повећања гласачких права 18. март 2013.
Mишљење у вези са применом Закона о преузимању акционарских друштава када је већински власник а.д. у Србији страна компанија 29. октобар 2012.
Mишљење у вези са тумачењем одредаба чл. 8. ст. 1. тач. 11) Закона о преузимању акционарских друштава 17. октобар 2012.
Мишљење у вези са заједничким деловањем из Закона о преузимању акционарских друштава 3. октобар 2011.
Mишљење у вези са намером мањинског акционара друштва да прода своју акцију нерезиденту, који је повезано лице са већинским власником 9. септембар 2011.