Јавна друштва

Назив Датум ажурирања Преузимање
Mишљење Комисије о правном основу за пренос власништва над акцијама јавног друштва 9. фебруар 2021.
Мишљење поводом питања о обавезности објављивања проспекта приликом поновног укључивања акција на тржиште 16. јануар 2017.
Мишљење Министарства финансија у вези са применом Закона о тржишту капитала и Закона о преузимању акционарских друштава 9. фебруар 2012.
Mишљeње у вези са могућношћу куповине хартија од вредности издатих од стране страних правних лица 27. март 2012.
Mишљење у вези могућности претварања у затворено (нејавно) друштво, у ситуацији при постојању акција у власништву Акционарског фонда 19. март 2012.
Mишљење у вези са укључивањем акција на регулисано тржиште, односно МТП 23. јануар 2012.
Mишљење у вези са преносом акција ван регулисаног тржишта 16. јануар 2012.
Тумачење чл. 2, 43. и 44. Закона о тржишту капитала 25. децембар 2014.
Тумачење чланова 9 и 12 Закона о тржишту капитала 12. новембар 2014.
Мишљење Комисије за хартије од вредности у вези са спровођењем статусне промене издвајања уз оснивање јавног акционарског друштва 9. октобар 2014.
Мишљење у вези са престанком својства јавног друштва због промене правне форме 17. јун 2014.
Mишљење у вези начина преноса акција стечених у стечајном поступку са елементом иностраности 26. март 2014.
Mишљење у вези издавања нове емисије преференцијалних акција и примене изузетка из члана 12. Закона о тржишту капитала 24. јануар 2014.
Mишљење поводом питања да ли обавеза објављивања понуде за преузимање престаје након принудног откупа акција 22. август 2013.
Mишљење поводом брисања залоге на акцијама у поступку поништаја акција ради смањења основног капитала издаваоца 8. мај 2013.
Mишљење у вези са применом чл. 522. Закона о привредним друштвима 1. април 2013.
Мишљење у вези са применом чл. 12. Закона о тржишту капитала 29. јануар 2013.
Mишљење поводом питања акционарског друштвa у вези са обавезом састављања консолидованог финансијског извештаја за 2012. 3. децембар 2012.