Овлашћени учесници

Назив Датум ажурирања Преузимање
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са обављањем додатних услуга из члана 2 став 1 тачка 9) подтачка (3) Закона од стране кредитне институције без дозволе Комисије за обављање делатности инвестиционог друштва 18. децембар 2018.
Мишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези са пружањем услуга позивних центара 30. новембар 2017.
Мишљење поводом питања у вези са статусном променом припајања 2. октобар 2017.
Mишљење Комисије поводом питања у вези са унутрашњом контролом кастоди банке 7. јул 2017.
Mишљење Комисије поводом питања о репо трансакцијама друштва за управљање инвестиционим фондовима 7. јул 2017.
Мишљење о дозвољености истовременог обављања послова брокера и другог заступника овлашћене банке у оквиру кредитне институције чија је овлашћена банка организациони део 27. децембар 2016.
Mишљење Комисије за хартије од вредности о дозвољености обављања посла руководиоца овлашћене банке 5. август 2016.
Mишљење поводом питања да ли директор БДД-а може да буде члан надзорног одбора а.д. које није јавно 31. мај 2016.
Мишљење Министарства финансија у вези са управом овлашћених учесника и берзе 20. октобар 2015.
Мишљење у вези примене Закона о спречавању прања новца 20. октобар 2015.
Мишљење у вези пријема и преноса налога од стране правних лица 20. октобар 2015.
Mишљење Комисије за хартије од вредности поводом питања у вези дозвољености преноса послова инвестиционог друштва 20. октобар 2015.
Дозвољеност поверавања послова идентификације клијента и закључења уговора електронским путем 20. октобар 2015.
Мишљење у вези обављања послова депоновања налога у поступку понуде за преузимање од стране кастоди банака 20. октобар 2015.
Мишљење Министарства финансија у вези са покривеношћу налога 20. октобар 2015.
Mишљење у вези са пружањем додатних инвестиционих услуга 20. октобар 2015.
Mишљењe у вези са одлучивањем о давању сагласности на стицање квалификованог учешћа у капиталу БДД 20. октобар 2015.
Mишљење у вeзи разјашњењa чланова 5. и 47. Закона о тржишту капитала 20. октобар 2015.
Mишљење у вези са брисањем дозволе издате за обављање кастоди послова 20. октобар 2015.
Мишљење у вези поступања у поступку откупа акција од несагласних акционара 20. октобар 2015.
Мишљење у вези исплате дивиденде 20. октобар 2015.
Мишљење у вези одређивања датума стицања акција из обавезне докапитализације 20. октобар 2015.
Mишљeње о обавезама овлашћене банке у вези Смерница за примену Закона о спречавању прања новца и финансирање тероризма 20. октобар 2015.
Mишљење у вези располагања акцијама отвореног акционарског друштва у стечају 20. октобар 2015.
Mишљењe у вези са утврђивањем номиналне вредности преференцијалних акција 20. октобар 2015.