На Јутјуб каналу Комисије за хартије од вредности постављено је видео-упутство са детаљним објашњењима на који начин се попуњавају и достављају финансијски извештаји брокерско-дилерских друштава, друштава за управљање инвестиционим фондовима, инвестиционих фондова, Београдске берзе и Централног регистра. Достављање финансијских извештаја путем Портала за извештавање Комисије за хартије од вредности биће омогућено од 18. априла 2017. године.
Опширније...

Како бисте нeсмeтaнo и бeз појаве упoзoрeњa нaстaвили дa кoриститe вeб сeрвисe Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти, пoтрeбнo je инстaлирaти три сeртификaтa Приврeднe кoмoрe Србиje PKSCARoot.cer, PKSCAClass1.cer и PKSCAClass2.cer. Ове сертификате мoжeтe прeузeти на слeдeћoj стрaници Комисије Информације о Порталу.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је на 11. седници одржаној 22. фебруара 2017. године усвојила Правилник о службеном регистру информација. Правилник ступа на снагу осам дана након његовог објављивања у Службеном гласнику, након чега ће обвезници обавештавања бити дужни да све информације које се односе на јавна друштва достављају Комисији путем Портала искључиво у електронском облику.
Опширније...