Одбор за јавни надзор над обављањем ревизије основан је одлуком Владе Србије у октобру 2013. године у циљу заштите јавног интереса  и надзора над радом Коморе овлашћених ревизора, друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора.

Формирање и рад Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије регулисани су Законом о ревизији. Улога Одбора је да контролише рад ревизора, друштава за ревизију и Коморе овлашћених ревизора, као и да издаје лиценце ревизорима и дозволе друштвима за ревизију. Његови чланови независни су од утицаја ревизорске професије и Коморе овлашћених ревизора. Рад овог тела доприноси већој транспарентности и финансијској дисциплини. Модел јавног надзора над ревизијом прихваћен је у складу са најбољом међународном праксом у тој области и у складу је са регулативом ЕУ. Циљ је да се подигне квалитет финансијског извештавања, уједначе прописи и пракса.

Одбор за јавни надзор има председника и шест чланова. Председника и чланове Одбора за јавни надзор именује и разрешава Влада, и то председника и четири члана на предлог министра надлежног за послове финансија,  једног члана  на предлог Народне банке Србије и једног члана на предлог Комисије за хартије од вредности. Одбор за јавни надзор, обавља надзор над:

1) спровођењем програма за полагање, признавање и организовање испита за звање овлашћени ревизор; 2) утврђивањем и спровођењем програма континуираног професионалног усавршавања лиценцираних овлашћених ревизора; 3) издавањем, продужењем и одузимањем лиценци овлашћеним ревизорима; 4) издавањем и одузимањем дозвола за обављање ревизије друштвима за ревизију и самосталним ревизорима; 5) применом МСР; 6) применом Кодекса професионалне етике ревизора; 7) спровођењем дисциплинских поступака и других мера у циљу отклањања и санкционисања неправилности.