Организација

Радна места ван унутрашњих организационих јединица:

Комисију чине председник Комисије и четири члана Комисије. Председник и чланови Комисије су изабрана лица, а секретар Комисије је именовано лице, сви – стално запослени у Комисији за хартије од вредности. У садашњем 9. сазиву (која је на дужност ступила од 25.11.2016. године), Комисију чине председник Комисије др Предраг Дедеић и четири члана Комисије: Мирјана Ивошевић, Владислав Станковић, Марко Јанковић и Александар Стојковић (од 30.4.2018). (Жарко Милићевић је био члан Комисије овог сазива до 13.11.2017). Дужност секретара Комисије од 16. јануара 2017. године обавља Маја Анђелић.

Основне унутрашње јединице Комисије за хартије од вредности:

1.Сектор за хартије од вредности и регистар јавних друштава 
2.Сектор за учеснике на тржишту
3.Сектор за непосредни надзор
4.Сектор за правне послове
5.Сектор за међународну сарадњу и развој
6.Сектор информатике
7.Служба за финансијско пословање


Prikaz organizacije KHOV Page 1 Prikaz organizacije KHOV Page 2


ОПИС ПОСЛОВА КОЈИ СЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА КОМИСИЈЕ ОБАВЉАЈУ


Сектор за хартије од вредности и регистар јавних друштава

У Сектору за хартије од вредности и регистар јавних друштава обављају се послови спровођења овлашћења и надлежности Комисије из Закона о тржишту капитала, Закона о преузимању акционарских друштава и подзаконских аката донетих на основу ових закона, а у вези са јавним понудама хартија од вредности и понуда за преузимање акција.


Сектор за учеснике на тржишту

У Сектору за учеснике на тржишту обављају се послови спровођења овлашћења и надлежности Комисије из Закона о тржишту капитала, Закона о инвестиционим фондовима и подзаконских аката донетих на основу ових закона, а у вези са издавањем дозвола и сагласности учесницима на тржишту капитала. Сектор анализира примену и спровођење наведених закона и подзаконских аката, припрема мишљења у вези са њиховом применом и спровођењем и предлаже измене и допуне.

Сектор за непосредни надзор

У Сектору за непосредни надзор обавља се инспекцијски надзор над применом Закона о тржишту капитала, Закона о инвестиционим фондовима, Закона о преузимању акционарских друштава, Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и прописа донетих на основу ових закона, као и других прописа над чијом применом је Комисија за хартије од вредности овлашћена да обавља надзор. Сектор анализира примену и спровођење наведених закона и подзаконских аката и даје предлоге за њихове измене и допуне.

Сектор за правне послове

У Сектору за правне послове  обављају се послови у вези са применом Закона о тржишту капитала, у делу статуса, овлашћења и надлежности Комисије, Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о евиденцијама у области рада, Закона о здравственом осигурању, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о јавним набавкама, подзаконских аката донетих на основу наведених закона и других прописа који су у вези са наведеним. Сектор анализира примену и спровођење прописа из области тржишта капитала и других области права које су од значаја за статус, овлашћења и надлежности Комисије и предлаже њихове измене и допуне, указује на неусклађеност прописа који регулишу тржиште капитала и других прописа и предлаже мере за њихово усклађивање, прати и информише Комисију за хартије од вредности о новим прописима који су од значаја за тржиште капитала и припрема мишљења на предлоге текстова нових прописа одн. измена и допуна постојећих прописа. Сектор припрема опште и друге акте Комисије, правна мишљења о питањима од значаја за рад Комисије у целини, као и ставове Комисије, уз консултацију сектора у чијем је делокругу рада питање поводом кога се даје мишљење или заузима став. Сектор пружа помоћ правне природе осталим организационим јединицама Комисије, учествује у раду радних група чији је задатак израда прописа из надлежности Комисије.

Сектор за међународну сарадњу и развој

У Сектору за међународну сарадњу и развој обављају се послови у вези са усклађивањем прописа за чију примену је Комисија надлежна, са правом ЕУ као и стручна редактура директива, уредби, и других прописа ЕУ. Сектор анализира примену и спровођење прописа из области тржишта капитала и других области права које су од значаја за статус, овлашћења и надлежности Комисије и предлаже њихове измене и допуне. Указује на неусклађеност прописа који регулишу тржиште капитала и других прописа и предлаже мере за њихово усклађивање, прати и информише Комисију за хартије од вредности о новим прописима који су од значаја за тржиште капитала и припрема мишљења на предлоге текстова нових прописа одн. измена и допуна постојећих прописа. У сектору се израђују упоредно-правне анализе прописа из области тржишта капитала са прописима других земаља, анализе примењивости института страног права и директива ЕУ у домаћем праву, као и анализе усаглашености домаћег права са принципима IOSCO. У сектору се обављају послови у вези са припремом и реализацијом сарадње са домаћим и међународним организацијама, уређивања интернет странице Комисије, припреме, ажурирања и објављивања информатора о раду Комисије као и послови превођења текстова и редактуре и коректуре превода и текстова. Сектор, између осталог, обавља и послове усклађивања и дефинисања лингвистичке, правне и опште терминологије која се користи у раду Комисије.

Сектор информатике

У Сектору информатике обављају се информатички послови, пројектовање и имплементација информационог система, послови аутоматизовања радних процеса и обраде података уз примену метода и технологија у области информационих система. Сектор прати развој информационих технологија у земљи и иностранству и предлаже мере за усавршавање постојећег информационог система, врши повезивање са другим информационим системима, пројектује и имплементира решења за вођење база података и свих јавних регистара. У сектору се обављају следећи послови: пројектовање, имплементација и одржавање специјализованог оперативног софтвера Комисије; пројектовање, реализација и одржавање помоћног софтвера за електронску комуникацију подносилаца различитих захтева; инсталација и одржавање системског и апликативног софтвера; вођење система информација, документације и аутоматске обраде података; обука и едукација корисника, информатичка подршка запосленима и одржавање рачунарске и телекомуникационе мреже; пројектовања, имплементација и одржавања интернет странице Комисије, администрација интернет сервиса и веб и мејл сервера.

Служба за финансијско пословање

У Служби за финансијско пословање обављају се следећи послови: израда годишњег финансијског извештаја и финансијског плана Комисије; припрема извештаја и анализа пословања у претходном периоду и утврђивање укупних прихода и расхода, праћење реализације финансијског плана; тачна и благовремена књиговодствена обрада пословних промена на рачуну на основу припремљене документације (провера потпуности, истинитости, рачунске тачности и законитости документације), односно вођење главне књиге и помоћних књига; обрачун и исплата зарада, накнада зарада и других личних примања запослених;Вођење аналитичке евиденције и праћење рокова доспелости потраживања и обавеза, као и контрола наплате и плаћања преко динарских и девизних рачуна Комисије; вођење аналитичке евиденције основних средстава, материјала и ситног инвентара по врсти, количини и задужењу; обрачун амортизације основних средстава; припрема за годишњи попис имовине, као и послови у вези са расходовањем.
Save