11. Које трошкове сносите при инвестирању у инвестиционе фондове?

Свако друштво за управљање је дужно да има правилник о тарифи и да наплаћује накнаде и трошкове за сваки фонд којим управља у складу са њим. Треба разликовати накнаде и трошкове које друштва за управљање наплаћују од инвеститора.

Накнаде су приход друштва за управљање и оно их наплаћује за услугу управљања фондом.

Код отворених фондова постоје следеће накнаде:

• накнада за куповину инвестиционих јединица – наплаћује се као проценат од улога инвеститора у фонд (од улога прво се одузима ова накнада па се остатак користи за куповину инвестиционих јединица)
• накнада за управљање имовином фонда – годишња накнада која се обрачунава свакодневно као проценат имовине фонда
• накнада за откуп инвестиционих јединица – наплаћује се када члан фонда жели да повуче свој улог из фонда и да уновчи инвестиционе јединице које поседује

Важно је имати у виду да је само накнада за откуп инвестиционих јединица законски ограничена на 1% а све остале накнаде друштва за управљање сама одређују.

Код затворених фондова постоји само годишња накнада за управљање имовином фонда с обзиром да се трговина акцијама фонда врши на организованом тржишту преко брокерско-дилерског друштва, а трошкови су исти као код трговине било којим акцијама.

Трошкови који се наплаћују из имовине фонда се односе на трошкове везане за трговину хартијама од вредности (провизије брокерско-дилерског друштва, Берзе, Централног регистра) као и трокови кастоди банке и екстерне ревизије.

Накнаде и трошкови фонда могу значајно смањити приносе које ћете остварити инвестирањем па је веома битно да разумете колико износе у фонду у који желите да инвестирате. С друге стране, високе накнаде и трошкови не морају да буду лоши уколико значе да фондом управљају изузетно стручни портфолио менаџери или да, на пример, фонд активно инвестира што ће вам донети изузетно високе приносе.