10. У шта се може улагати имовина инвестиционог фонда?

Имовина фонда се може улагати у дужничке хартије од вредности, хартије од вредности које издају међународне финансијске институције, хипотекарне обвезнице, хартије од вредности које издају домаћа и страна правна лица, а којима се тргује на територији Републике Србије, депозитне потврде, новчане депозите, финансијске деривате, акције затворених фондова, акције инвестиционих фондова, акције акционарских друштава, уделе друштава са ограниченом одговорношћу, регистрованих у Републици Србији и непокретности. Инвестирање у иностранству је дозвољено у складу са ограничењима прописаним законом и подзаконским актима.