5. Које врсте затворених фондова постоје?

У зависности од инвестиционе политике и врсте имовине у коју улажу, затворени фондови се деле на:

• Затворене фондове који улажу у јавна друштва - више од 50% своје имовине улажу у хартије од вредности којима се тргује на организованом тржишту
• Затворене фондове који улагажу у нејавна друштва - више од 50% своје имовине улажу у акције предузећа којима се не тргује на организованом тржишту и уделе друштава са ограниченом одговорношћу у Републици
• Затворене фондове за улагање у некретнине који више од 60% имовине улажу у непокретности.