1. Шта су инвестициони фондови?

Инвестициони фондови су институције колективног инвестирања у оквиру којих се прикупљају новчана средства. Прикупљена новчана средства фонда се улажу у различите врсте имовине, у складу са инвестиционим циљевима наведеним у проспекту, ради остваривања добити и смањења ризика улагања.

Имовина инвестиционог фонда је у власништву чланова инвестиционог фонда, и то сразмерно њиховом учешћу у фонду и одвојена је од друштва за управљање тим фондом. Пословање инвестиционих фондова је регулисано Законом о инвестиционим фондовима, а надзор друштава за управљање врши Комисија за хартије од вредности.