Документ Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма је дана 31.5.2018. године усвојен на седници Владе Републике Србије. Свеобухватни ризик од прања новца је процењен као „средњи“ и резултат је процене претњи од прања новца са једне стране и националне рањивости од прања новца, са друге стране. На основу налаза процене ризика направљен је Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризике за финансирање тероризма.
Опширније...

Обавештавамо кориснике Портала за достављање информација Комисији за хартије од вредности да је радно време Портала продужено до 18 часова. Омогућена је електронска достава информација у периоду од 9 до 18 часова, сваког радног дана.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је донела решење о упису новог отвореног инвестиционог фонда Intesa Invest Comfort Euro у Регистар инвестиционих фондова. Истовремено са решењем о упису у Регистар инвестиционих фондова друштву за управљање Интеза Инвест одобрено је управљање фондом. Такође, даном уписа у Регистар инвестиционих фондова Комисије, отворени инвестициони фонд се сматра организованим.  
Опширније...