Уведена могућност полагања испита за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера без похађања наставе. Наиме, право да пријаве и полажу испит за стицање звања брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера имају и кандидати који нису одслушали наставу, уколико у тој и претходној календарској години није била организована настава за стицање ових звања.
Опширније...

Данас почиње примена измењених и допуњених правилника: Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, Правилника о давању дозволе за рад и условима за обављање делатности организатора тржишта, Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање инвестиционим фондовима, Правилника о стицању звања и давању дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог саветника и портфолио менаџера.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је донела нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма и примену Закона о спречавању прања новца за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности.
Опширније...