Комисија за хартије од вредности је на 121. седници IX сазива од 13.3.2020. године донела Правилник о обављању послова контроле квалитета рада обављених ревизија, контроле квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора чији саставни део чини и Методологија за проверу квалитета обављених ревизија, проверу квалитета рада друштава за ревизију, самосталних ревизора и лиценцираних овлашћених ревизора. Правилник је заједно са Методологијом објављен у Службеном гласнику РС, бр. 64/2020, 5. маја 2020. године. На снагу ступа 13. маја 2020. године.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је усвојила низ подзаконских аката којима се примењују Закон о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и Закон о алтернативним инвестиционим фондовима, као и измене правилника којима се уређује садржина захтева за одобрење објављивања проспекта односно измене и допуне правилника о минималном садржају информација у проспекту. Правилници ступају на снагу у уторак, 5. маја 2020. године.
Опширније...

Након објављивања Уредбе о поступку за издавање дужничких хартија од вредности Владе РС, Комисији за хартије од вредности се обратило више друштва са ограниченом одговорношћу, са питањима да ли се ова уредба односи и на њих и шта подразумева стицање својства јавног друштва. Комисија указује да д.о.о. може да издаје дужничке хартије, да тиме стиче својство јавног друштва што подразумева обавезе извештавања јавности, Комисије и регулисаног тржишта односно МТП, а не и обавезу друштва да спроведе промену правне форме и постане акционарско друштво, нити укључивање акција у трговање.
Опширније...