Од 17. марта 2020. године, Комисија за хартије од вредности уводи превентивну, привремену меру којом жели да спречи појаву и ширење вируса COVID-19, као и да смањи изложеност запослених и странака овој заразној болести. Овом мером се обуставља пријем поште личном доставом у писарницу Комисије за хартије од вредности. Такође, Комисија штампане отправке настале у раду шаље искључиво путем поште, тј. до даљег се решења и остали документи не могу више лично преузимати на писарници Комисије. Пријем брзе поште, посредством курирских служби врши се само понедељком и четвртком.
Опширније...

У светлу актуелних дешавања везаних за пандемију COVID 19 у свету и у Републици Србији и проглашења ванредног стања у земљи, износимо препоруку у вези са обелодањивањима у финансијским извештајима клијената ревизије, нарочито друштава од јавног интереса (учесницима на тржишту капитала и великих друштава), с обзиром на новонастале околности и њихов утицај на пословање, као и подсећање на одговорности ревизора у вези са овим питањима.
Опширније...

Управа за спречавање прања новца је 24. фебруара 2020. године донела измењене Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централној евиденцији. Подсећања ради прве Смернице донете су 8. јануара 2019. године, након завршене националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Пратећи праксу и разумевање од стране обвезника Смернице су допуњене у делу који се односи на случајеве новооснованих правних лица и део који се односи на изузетке од прибављања података о стварном власнику и усаглашене са изменама Закона.
Опширније...