Посета евалуатора Манивала Србији предвиђена је за период од 28. септембра до 11. октобра 2015. године. Сама евалуација је усмерена на сагледавање техничке усклађености са међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма (ФАТФ стандарди), али и процену делотворности целокупног система који чине Управа за спречавање прања нова, Пореска управа, Управа царина, надзорни органи (Народна банка Србије, Комисија за хартије од вредности итд.), МУП, тужилаштво, судови итд, као и приватни сектор.
Опширније...

Управа за спречавање прања новца усвојила је нове индикаторе за препознавање сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма за рачуновође, ревизоре, брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке и посреднике у продаји и закупу непокретности. Напомињемо да су обвезници дужни да примењују ове листе индикатора почев од 1. октобра 2015. године. Такође, Управа за спречавање прања новца донела је и Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција. Обвезници су дужни да се упознају са садржином Препорука како би своје пословање прилагодили утврђеном стању у овим областима финансијског система.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности указује да је свако инвестиционо друштво дужно да одбије извршење налога за куповину, односно продају уколико има разлога за основану сумњу да би извршењем таквог налога биле прекршене одредбе Закона о тржишту капитала или закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма, односно учињено дело кажњиво по закону као кривично дело, привредни преступ или прекршај.
Опширније...