Комисија за хартије од вредности је у децембру 2015. године усвојиле нове обрасце периодичног извештавања инвестиционих друштава, организатора тржишта и Централног регистра хартија од вредности. Обвезници извештавања ће Комисију за хартије од вредности извештавати о свом пословању користећи следеће обрасце:
Опширније...

Нови депозитар не може да задржава хартије до вредности, нити да условљава њихов пренос. Има право само на наплату нужних трошкова. Комисија за хартије од вредности је на 307. редовној седници VIII сазива, одржаној 18. децембра 2015. године, донела Став у вези са наплатом провизија лицима која са инвестиционим друштвом нису закључила уговор о пружању инвестиционих услуга.
Опширније...

Од  12. новембра 2015. године у понуди финансијских инструмената којима се тргује на Београдској берзи наћи ће се група потпуно нових дужничких хартија од вредности. Наиме, на Prime Listing регулисаног  тржишта Београдске берзе данас су укључене 64 емисије дугорочних дужничких хартија од вредности чији је издавалац Република Србија, са  резидуалним роковима доспећа од једне до једанаест година, номиноване у динарима и еврима.
Опширније...