Централни регистар

Назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење поводом захтева Централног регистра хартија од вредности а.д. Београд у вези са уговорима о поклону као правном основу за прекњижавање власништва 15. април 2005.
Мишљење у вези са питањима момента стицања својине на акцијама 17. фебруар 2005.
Мишљење поводом разграничења послова чланова Централног регистра које обавља банка и послова које обавља овлашћена банка 30. август 2006.
Мишљење у вези са применом члана 67. став 2 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 13. октобар 2004.
Мишљење поводом захтева предузећа, за упис промена власништва над акцијама у Централном регистру хартија од вредности 13. октобар 2004.
Мишљење у вези понуде за преузимање акција и привремене обуставе трговања 30. март 2006.
Мишљење у вези са остваривањем заложног права на хартијама од вредности 4. новембар 2005.
Мишљење у вези са применом чл. 59. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 25. октобар 2005.
Мишљење у вези са дужностима и одговорностима Централног регистра 21. април 2004.