Јавна друштва

Назив Датум ажурирања Преузимање
Мишљење Министарства финансија о начину издавања нејавном понудом дугорочних обвезница од стране правних лица и јединица локалне самоуправе 28. јануар 2011.
Мишљење у вези са изузецима при стицању сопствених акција 30. децембар 2011.
Mишљење у вези са отуђењем акција издатих по основу чл. 54. тач. 4 . Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 7. новембар 2011.
Mишљење у вези са издавањем приоритетних акција 21. јул 2011.
Mишљење у вези са тржишном вредношћу акција имајући у виду Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације 15. јул 2011.
Мишљење поводом захтева Агенције за привредне регистре поводом надлежности Комисије у поступку промене правне форме из друштва са ограниченом одговорношћу у акционарско друштво 18. април 2011.
Мишљење поводом захтева Министарства привреде - Сектора за приватно предузетништво у вези са претварањем отвореног акционарског друштва у затворено акционарско друштво 22. јул 2005.
Мишљење у вези са успешношћу емисије акција са роком уплате од 2 године 14. јул 2005.
Мишљење у вези са променом власника – евиденцијом акција у поступку ликвидације друштва 10. децембар 2010.
Mишљење о могућности издавања депозитних потврда у иностранству које се односе на акције 26. октобар 2010.
Мишљење поводом захтева у вези затворене емисије намењене познатом купцу, као и евентуалном обавезом објављивања понуде за преузимање 1. октобар 2010.
Mишљење поводом спровођења одлуке скупштине о покрићу губитка смањењем броја акција 1. септембар 2010.
Мишљење у вези повећањa капитала акционарског друштва које у својој власничкој структури има друштвени капитал, путем затворене емисије акција намењене познатом купцу 13. август 2010.
Мишљење у вези са поступком уписа промене структуре капитала издаваоца 13. август 2010.
Мишљење у вези исплате дивиденде, као права из приоритетних акција 12. фебруар 2010.
Mишљење у вези затворенe емисијe намењенe познатим купцима и питања у вези са професионалним инвеститором 11. фебруар 2010.
Мишљења у вези са издавањем и понудом хартија од вредности унапред познатим купцима 18. фебруар 2010.
Мишљење поводом захтева у вези са докапитализацијом по основу уговора о продаји друштвеног капитала при коришћењу права пречег уписа новоиздатих акција 21. април 2005.
Мишљење по захтеву у вези примене одредби Закона о привредним друштвима о стицању сопствених акција 15. април 2005.
Мишљење у вези сукоба интереса 17. август 2009.
Мишљење у вези примене члана 54. Закона о тржишту ХоВ 14. јул 2009.
Мишљење у вези са могућношћу повећања капитала путем затворене емисије са правом прече куповине постојећих акционара 31. март 2005.
Мишљење у вези са могућношћу успостављања залоге на портфељу хартија од вредности 16. март 2009.
Мишљење у вези са применом чл. 66. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената и исплатом дивиденде 10. март 2005.
Мишљење у вези са додатним инвестирањем које је у функцији испуњења обавеза купца из уговора о продаји друштвеног капитала 25. фебруар 2005.