Преузимање

Назив Датум ажурирања Преузимање
Тумачење појма тржишне цене акција код понуда за преузимање 10. мај 2006.
Mишљење у вези са тумачењем одредаба Закона о преузимању акционарских друштава у случају повећања гласачких права након поништаја сопствених акција 29. октобар 2012.
Мишљење поводом захтева Акцијског фонда Републике Србије у вези са применом Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената везано за понуду за преузимање акција 26. мај 2005.
Мишљење поводом захтева у вези са принудним откупом преосталих акција несагласних акционара, сходно чл. 447. Закона о привредним друштвима 12. мај 2005.
Став о трајању понуде за преузимање екција акционарског друштва у коме постоје акције чија отплата још траје у вези са могућношћу повећања капитала путем затворене емисије са правом прече куповине постојећих акционара 31. март 2005.
Мишљење поводом захтева везаног за понуду за преузимање акција по одредбама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената након продаје акција банке у тендерском поступку 31. март 2005.
Mишљење поводом захтева брокерско дилерског друштва у вези са статусом акција које су у власништву предузећа које ће бити преузето од стране другог предузећа 14. децембар 2004.
Мишљење у вези са стицањем 25% и већег учешћа у капиталу акционарског друштва без прибављеног одобрења Комисије у време важења Закона о хартијама од вредности и остваривањем права гласа по основу тако стечених акција 18. новембар 2004.
Мишљење у вези са банкарском гаранцијом коју понудилац обезбеђује пре почетка понуде за преузимање акција у складу са одредбом чл. 78. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 14. октобар 2004.
Мишљење о дефинисању услова успешности понуде за преузимање 11. мај 2006.
Мишљење о гаранцији банке у поступку одобрења понуде за преузимање (корисник гаранције је организациони део банке банке гаранта који обавља послове овлашћене банке) 13. април 2006.
Мишљење у вези понуде за преузимање акција и привремене обуставе трговања 30. март 2006.
Мишљење у вези са преиспитивањем става Комисије везаног за примену института принудне продаје из чл. 447. Закона о привредним друштвима 1. децембар 2005.
Mишљење у вези са могућношћу давања понуде за преузимање од стране лица које већ поседује 92% акција издаваоца 14. октобар 2005.
Мишљење у вези са применом одредаба Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената 21. април 2004.
Mишљење у вези са применом одредаба Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, везаних за понуду за преузимање 21. април 2004.
Mишљење поводом захтева брокерско дилерског друштва и адвоката у вези са могућношћу да се приоритетне акције појаве као предмет понуде за преузимање 30. новембар 2004.