Јуче је у просторијама Комисије за хартије од вредности одржано предавање за студенте Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије са смера Примењене информационе технологије. Предавање о софтверском инжeњeрингу и представљање студиjе случaja – рaзвoj инфoрмaциoнoг систeмa Кoмисиje зa хaртиje oд врeднoсти „SECCOM“ као и развој Портала за достављање извештаја обвезника извештавања одржали су директор сектора за информатику Милан Лабало и администратор ИТ система Владимир Стаменковић.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је утврдила да је јавно друштво Предузеће за путеве АД Београд (сада: Предузеће за путеве АД Београд – у стечају) поверило обављање ревизије финансијских извештаја за 2014. годину Предузећу за ревизију DIJ-AUDIT д.о.о. из Београда, које није на Листи друштава која могу обављати ревизију финансијских извештаја јавних друштава кoja су ВEЛИКA ПРAВНA ЛИЦA у смислу Зaкoнa o рaчунoвoдству.
Опширније...

Комисија за хартије од вредности је непосредним надзором над јавним друштвима утврдила да су поједина друштва поверила обављање ревизије финансијских извештаја за 2014. годину друштву за ревизију и рачуноводство које није на Листи друштава коју је утврдила Комисија. Друштвима је наложено да обављање ревизије о свом трошку повере друштву које се налази на Листи друштава за ревизију која могу да обављају ревизију финансијских извештаја јавних друштава за 2014. годину.
Опширније...