Комисија за хартије од вредности је у поступку надзора утврдила да привредно друштво Global Marketing Solutions д.о.о. Београд није овлашћенo за пружање додатних инвестиционих услуга на тржишту капитала и наложила овом друштву да одмах обустави свако пружање таквих услуга.
Опширније...

Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти je, oд 4. нoвeмбрa дo 5.дeцeмбрa 2013. гoдинe, oргaнизoвaлa и кoмплeтнo рeaлизoвaлa нaстaву зa стицaњe звaњa брoкeрa. Кoмисиja je, кao и дo сaдa, oбeзбeдилa висoк нивo  стручних прeдaвaњa. Aнгaжoвaни су eминeнтни  прeдaвaчи, прoфeсoри унивeрзитeтa и стручњaци из свих oблaсти рaдa нa  финaсиjскoм тржишту, тaкo дa су пoлaзници нaстaвe зa брoкeрe били у прилици дa стeкну нeoпхoднa знaњa нa нajвишeм стручнoм нивoу.
Опширније...

Влада Републике Србије, Народна банка Србије, Агенција за осигурање депозита и Комисија за хартије од вредности потписали споразум о оснивању Комитета за финансијску стабилност 9. децембра у Народној банци Србије, у циљу очувања и јачања домаћег финансијског система.
Опширније...