Народна скупштина Републике Србије је 14. децембра 2017. године донела нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма. Обвезници над којима Комисија за хартије од вредности врши надзор, брокерско-дилерска друштва, овлашћене банке, кастоди банке и друштва за управљање инвестиционим фондовима дужни су да своје пословање благовремено ускладе са новим законима.
Опширније...

Овлашћеноj банци Јубанка а.д. Београд одузета је дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва. Банка се брише из регистра овлашћених банака у складу са решењем које је Комисија за хартије од вредности донела 13. децембра ове године. Решење је донето на основу захтева наведене банке за престанак обављања делатности инвестиционог друштва.
Опширније...

Поред обавезних листа Уједињених нација Савета безбедности које се односе на означену листу терориста, правна и физичка лица дужна су да примењују Резолуције Савета о спречавању финансирања активности која се односе на ширења оружја за масовно уништавање. У циљу јачања делотворности система за спречавање ширења оружја за масовно уништење потребна је пуна имплементацијa релевантних резолуција Савета безбедности УН, као и подизање свести код свих учесника у систему о претњама које се односе на ширење оружја за масовно уништење.
Опширније...